lagen.nu

Förordning (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2018-03-08
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-05-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning. Förordningen innehåller också bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (EU:s förordning om personlig skyddsutrustning).

Marknadskontroll

2 § Konsumentverket utövar marknadskontroll enligt lagen (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning när det gäller personlig skyddsutrustning som är avsedd för privat bruk, eller som kan antas komma att användas för privat bruk i inte obetydlig omfattning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Arbetsmiljöverket utövar marknadskontroll enligt lagen (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning när det gäller personlig skyddsutrustning som är avsedd för yrkesmässig användning, eller som kan antas komma att användas yrkesmässigt.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Uppgiftsskyldighet

4 § Arbetsmiljöverket ska lämna de uppgifter till Konsumentverket som behövs för att Konsumentverket ska kunna utföra sin marknadskontroll enligt 2 §.

5 § Konsumentverket ska lämna de uppgifter till Arbetsmiljöverket som behövs för att Arbetsmiljöverket ska kunna utföra sin marknadskontroll enligt 3 §.

Språk

6 § Sådana bruksanvisningar och sådan information som avses i artiklarna 8.7 och 10.4 i EU:s förordning om personlig skyddsutrustning ska vara skrivna på svenska. Detsamma gäller sådana identifieringsmärkningar som avses i bilaga II punkt 2.12 till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning om de innehåller ord eller meningar.

Sådan EU-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 15 i EU:s förordning om personlig skyddsutrustning ska vara skriven på svenska eller engelska.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2018:127

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet KO
Ikraft
2018-04-21
SFS-nummer
2018:127
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 21 april 2018.
  • 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk.
  • 3. Förelägganden och förbud som har meddelats före ikraftträdandet med stöd av den upphävda förordningen ska fortfarande gälla.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation