lagen.nu

Förordning (2018:1179) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2018-06-20
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-07-15

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar. Förordningen innehåller också bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (EU:s förordning om gasanordningar).

Marknadskontrollmyndigheter

2 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utöva marknadskontroll enligt EU:s förordning om gasanordningar och lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar i den utsträckning inte något annat följer av 3 eller 4 §.

3 § Elsäkerhetsverket ska utöva marknadskontroll enligt EU:s förordning om gasanordningar och lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar när det gäller gasrelaterade risker som orsakas av faror av elektriskt eller elektromagnetiskt ursprung.

4 § Livsmedelsverket ska utöva marknadskontroll enligt EU:s förordning om gasanordningar och lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar när det gäller material och delar som används vid tillverkningen av en anordning och som kan komma i kontakt med livsmedel eller dricksvatten.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha en samordnande funktion när det gäller marknadskontroll av anordningar och tillbehör.

Marknadskontroll

6 § Marknadskontrollmyndigheterna ska på sina respektive områden fullgöra de uppgifter som ankommer på medlemsstaterna enligt artiklarna 18.2, 20–22, 23.2 och 24.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

Bestämmelser om information och samarbete mellan myndigheter när det gäller marknadskontroll finns i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.

7 § Marknadskontrollmyndigheterna ska på sina respektive områden fullgöra de uppgifter som ankommer på medlemsstaterna enligt artiklarna 37.6, 37.8, 38.1, 38.2, 39.1, 39.3, 39.4 och 40 i EU:s förordning om gasanordningar.

Om en marknadskontrollmyndighet för Sveriges räkning invänt mot ett beslut som en marknadskontrollmyndighet i en annan medlemsstat har fattat om en anordning eller ett tillbehör ska den svenska marknadskontrollmyndigheten skyndsamt informera regeringen.

Uppgiftsskyldighet

8 § Marknadskontrollmyndigheterna ska lämna de uppgifter till varandra som behövs för att de ska kunna utföra sin marknadskontroll enligt EU:s förordning om gasanordningar, lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar och denna förordning.

Elsäkerhetsverket och Livsmedelsverket ska lämna de uppgifter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som denna myndighet behöver för att utföra sin samordnande funktion.

Språk

9 § Sådana bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter för anordningar som avses i artiklarna 7.7 och 9.4 i EU:s förordning om gasanordningar ska skrivas på svenska.

En sådan EU-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 15 i EU:s förordning om gasanordningar ska skrivas på svenska eller engelska. Detsamma gäller för den information som enligt artiklarna 7.7, 9.4 och 10.2 i EU:s förordning om gasanordningar ska lämnas i den EU-försäkran om överensstämmelse som ska följa med ett tillbehör.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2018:1179

Officiell autentisk version

Departement
Justitiedepartementet L4
Ikraft
2018-08-01
SFS-nummer
2018:1179
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation