lagen.nu

Lag (2017:807) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2017-06-29
Ändring införd
Tidsbegränsad
2019-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

1 § Den som innehar ett skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det ska inte dömas till ansvar för detta enligt 9 kap. 1 §, 1a § eller 2 § första stycket d vapenlagen (1996:67), om han eller hon frivilligt lämnar in eller låter någon annan lämna in vapnet eller ammunitionen till Polismyndigheten under perioden februari–april 2018.

Det som sägs om skjutvapen i denna lag gäller även sådana föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen.

Lagrumshänvisningar hit (2)

2 § Den som lämnar in eller den som låter någon annan lämna in skjutvapen eller ammunition enligt 1 § har rätt att vara anonym.

3 § Skjutvapen och ammunition som har lämnats in enligt 1 § tillfaller staten.

Detta gäller dock inte om egendomen har lämnats in utan ägarens samtycke och ägaren gör anspråk på egendomen. Om egendomens ägare är känd, ska ett sådant anspråk göras inom en månad från det att ägaren fick del av en underrättelse från Polismyndigheten om att egendomen lämnats in till myndigheten. I annat fall ska anspråket göras inom tre månader från det att egendomen lämnades in.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Skjutvapen och ammunition som har tillfallit staten enligt 3 § ska förstöras, om egendomen inte behövs för musealt eller militärt ändamål eller för Polismyndighetens verksamhet.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om hanteringen av skjutvapen och ammunition som har lämnats in enligt denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2017:807

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L4
Förarbeten
Prop. 2016/17:185, bet. 2016/17:JuU32, rskr. 2016/17:344
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:807
Tidsbegränsad
2019-09-01
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation