lagen.nu

Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2017-03-16
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-06-01

1 § Landstinget ska, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125), på initiativ av socialnämnden erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna hemmet av ett barn eller en ung person i åldern 18–20 år inleds.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om hälsoundersökningar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2017:209

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2016/17:59, bet. 2016/17:SoU11, rskr. 2016/17:156
Ikraft
2017-04-15
SFS-nummer
2017:209
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation