lagen.nu

Förordning (2017:153) om instruktion för Bokföringsnämnden

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2017-02-23
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-02-01

Uppgifter

1 § Bokföringsnämnden är statens expertorgan på redovisningsområdet.

2 § Bokföringsnämnden ska utveckla och främja god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning.

3 § Bokföringsnämnden ska utarbeta allmänna råd inom sitt ansvarsområde.

4 § Bokföringsnämnden ska verka för att regelverket på redovisningsområdet är enkelt och anpassat för dem som upprättar och använder redovisningen.

5 § Bokföringsnämnden ska följa utvecklingen inom redovisningsområdet och särskilt beakta nya nationella och internationella förhållanden som har eller kan få betydelse för utvecklingen av god redovisningssed.

Ledning

6 § Myndigheten leds av en nämnd.

7 § Nämnden ska bestå av högst elva ledamöter.

Organisation

8 § Vid nämnden ska det finnas ett kansli.

9 § Finansinspektionen upplåter lokaler samt utför administrativa uppgifter åt Bokföringsnämnden enligt överenskommelse mellan myndigheterna.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Bokföringsnämnden ska inte tillämpa 2 och 3 kap. kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) och inte heller 8 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och höjd beredskap.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Bokföringsnämnden ska inte tillämpa 27 § myndighetsförordningen (2007:515).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2017:153

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S3
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:153
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation