lagen.nu

Lag (2017:1273) om Sveriges angränsande zon

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2017-12-07
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-12-21

1 § Sveriges angränsande zon sträcker sig högst 24 nautiska mil räknat från baslinjerna. Zonen omfattar de områden utanför, och i direkt anslutning till, sjöterritoriet som framgår av bilaga 5 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

2 § Inom den angränsande zonen får åtgärder vidtas i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention 1982 och vad som i övrigt följer av folkrätten för att

  • 1. utöva nödvändig kontroll för att förhindra eller bestraffa överträdelser på svenskt territorium, inklusive territorialhav, av lagar och andra författningar som rör tullar, skatter, inresa eller hälsofrågor, och
  • 2. skydda fornlämningar, fornfynd och andra föremål av arkeologiskt eller historiskt intresse.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2017:1273

Tryckt format (PDF)

Departement
Utrikesdepartementet
Förarbeten
Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2017:1273
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation