lagen.nu

Förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2017-11-09
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för att finansiera

2 § Förordningen är meddelad med stöd av

15 § elberedskapslagen (1997:288) i fråga om 6, 7 och 10 §§,

12 kap. 6 § ellagen (1997:857) i fråga om 6, 8 och 10 §§,

47 § elsäkerhetslagen (2016:732) i fråga om 6, 9 och 10 §§,

8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 13 §, och

8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ordförklaringar

3 § I denna förordning avses med

lågspänning: nominell spänning upp till och med 1 000 volt växelspänning eller upp till och med 1 500 volt likspänning, och

högspänning: nominell spänning som är högre än lågspänning.

4 § Med uttagspunkt avses i denna förordning den punkt där en elanvändare, enligt avtal med nätkoncessionshavare, tar ut el för förbrukning.

5 § Med nätinnehavare avses i denna förordning den som har en nätkoncession för linje eller nätkoncession för område enligt ellagen (1997:857).

Nätinnehavares avgiftsskyldighet

6 § En nätinnehavare ska betala elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift enligt denna förordning.

Lagrumshänvisningar hit (3)

Avgifternas storlek

7 § Elberedskapsavgiften är 2 447 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning och 45 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för lågspänning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

8 § Nätövervakningsavgiften är 600 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning och 3 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för lågspänning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

9 § Elsäkerhetsavgiften är 750 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning och 9 kronor 50 öre per kalenderår för varje uttagspunkt för lågspänning.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Avgifternas betalning

10 § Avgifterna ska efter debitering betalas till Elsäkerhetsverket senast den 1 oktober det kalenderår som avgiften avser.

Lagrumshänvisningar hit (3)

Rapportering

11 § Energimarknadsinspektionen ska senast den 15 maj varje år lämna uppgifter till Elsäkerhetsverket om det antal uttagspunkter för högspänning respektive lågspänning som under föregående år var anslutna till en anläggning som drivs med stöd av en nätkoncession för linje eller nätkoncession för område enligt ellagen (1997:857).

Indrivning

12 § Om en avgift enligt 7, 8 eller 9 § inte har betalats efter betalningsuppmaning, ska Elsäkerhetsverket överlämna avgifterna för indrivning.

Bemyndigande

13 § Elsäkerhetsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Överklagande

14 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

I 17 § elberedskapslagen (1977:288) finns bestämmelser om överklagande av beslut om att ta ut elberedskapsavgift.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2017:1040

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1040
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
  • 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet.
  • 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation