lagen.nu

Förordning (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2016-10-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:149
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Lagstödet för förordningen

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

3 § lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel i fråga om 1 a och 3–8 §§,

5 § lagen om krav på installationer för alternativa drivmedel i fråga om 9 §,

6 § lagen om krav på installationer för alternativa drivmedel i fråga om 10 §,

9 § lagen om krav på installationer för alternativa drivmedel i fråga om 16 § 2, och

8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2017:990).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:990

Tillämpningsområde

1 a § Denna förordning gäller inte för installationer som förvaltas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Fortifikationsverket eller Försvarets radioanstalt. Förordning (2017:990).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:990

Uttryck

2 § I denna förordning betyder

  • 1. elfordon: ett motorfordon försett med ett drivsystem som innehåller minst en icke-perifer elektrisk maskin som energiomvandlare med ett elektriskt uppladdningsbart energilagringssystem som kan laddas externt,
  • 2. normal laddningspunkt: en laddningspunkt där el kan överföras till ett elfordon med en effekt på högst 22 kW, med undantag för anordningar med en effekt på högst 3,7 kW, som har installerats i privata hushåll eller som inte i första hand är avsedda för laddning av elfordon,
  • 3. snabb laddningspunkt: en laddningspunkt där el kan överföras till ett elfordon med en effekt på mer än 22 kW,
  • 4. landströmsförsörjning: tillhandahållande av landström genom ett standardiserat gränssnitt till fartyg vid kaj,
  • 5. tankstation: en anordning för tankning som tillhandahåller drivmedel, med undantag av flytande metangas, via en fast eller rörlig anläggning,
  • 6. för allmänheten tillgänglig tankstation: en tankstation för påfyllning av alternativt drivmedel till vilken användarna har icke-diskriminerande åtkomst.

I övrigt har uttryck i denna förordning samma betydelse som i lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:149

2 a § Med alternativa drivmedel i lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel och i denna förordning avses bland annat

– el,

– väte,

– biodrivmedel enligt definitionen i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen,

– syntetiska och paraffiniska bränslen,

– metangas, och

– gasol. Förordning (2018:149).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:149

Elförsörjning till transporter

Laddningspunkter för elfordon

3 § Växelströmsbaserade normala laddningspunkter för elfordon som är tillgängliga för allmänheten, med undantag för trådlösa eller induktiva enheter, ska utrustas med åtminstone de uttag eller anslutningsdon för fordon av typ 2 som beskrivs i standarden SS-EN 62196-2. Sådana uttag får utrustas med mekaniska skjutlock under förutsättning att typ 2-kompatibiliteten bibehålls.

4 § Växelströmsbaserade snabba laddningspunkter för elfordon som är tillgängliga för allmänheten, med undantag för trådlösa eller induktiva enheter, ska utrustas med åtminstone de anslutningsdon av typ 2 som beskrivs i standarden SS-EN 62196-2.

5 § Likströmsbaserade snabba laddningspunkter för elfordon som är tillgängliga för allmänheten, med undantag för trådlösa eller induktiva enheter, ska utrustas med åtminstone anslutningsdon av de kombinerade laddningssystemen av typ Combo 2 som beskrivs i standarden SS-EN 62196-3.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Landströmsförsörjning till fartyg

6 § Utformning, installation och testning av system för landströmsförsörjning till havsgående fartyg ska uppfylla de tekniska specifikationerna i IEC/ISO/IEEE 800005-1. Detta gäller såväl de delar av systemet som finns ombord på fartyget som de delar av systemet som finns på land.

Lagrumshänvisningar hit (3)

Väteförsörjning till transporter

7 § Väte som tillhandahålls av en tankstation för väte ska ha en renhetsgrad som uppfyller de tekniska specifikationerna i ISO 14687-2.

8 § Anslutningsdon till motorfordon för tankning av vätgas ska uppfylla ISO 17268 om anslutningsdon för tankning av vätgasdrivna fordon.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Information till användare

9 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna information om vilka fordon som regelbundet kan tankas med enskilda drivmedel på marknaden eller laddas vid laddningspunkter. Förordning (2017:990).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:990

10 § Konsumentverket får meddela föreskrifter om skyldighet att vid tankstationer tillhandahålla information om enhetspriser för andra relevanta drivmedel. Förordning (2017:990).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:990

Tillsyn

Avgifter för laddning av elfordon

11 § Statens energimyndighet utövar tillsyn över att 4 § lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel om avgifter för laddning av elfordon följs. Förordning (2017:990).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:990

Laddningspunkter för elfordon

12 § Statens energimyndighet utövar tillsyn över att 3–5 §§ följs. Förordning (2017:990).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:990

Landströmsförsörjning till fartyg

13 § Transportstyrelsen utövar tillsyn över att 6 § följs när det gäller de delar av systemet för landströmsförsörjning som är fast monterade på fartyget eller följer med fartyget vid färd. Transportstyrelsen får överlåta uppgiften att utöva tillsyn till en fysisk eller juridisk person.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om de krav som ska uppfyllas av den som tillsynen överlåts till. Förordning (2017:990).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:990

14 § Elsäkerhetsverket utövar tillsyn över att 6 § följs när det gäller de delar av systemet för landströmsförsörjning som är fast monterade på land eller som förvaras på land när systemet inte används. Förordning (2017:990).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:990

Information till användare

15 § Transportstyrelsen utövar tillsyn över att föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 § följs. Förordning (2017:990).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:990

Föreskrifter om tillsynen

16 § Den myndighet eller kommun som utövar tillsyn får meddela föreskrifter om

  • 1. tillsynen, och
  • 2. avgifter för ärendehandläggning och för tillsynen. Förordning (2017:990).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:990

Ändringar och övergångsbestämmelser

2016:917

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
direktiv 2014/94/EU
Ikraft
2016-11-18
SFS-nummer
2016:917
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 18 november 2016.
  • 2. Bestämmelserna i 3–8 §§ tillämpas första gången i fråga om installationer som tas i bruk eller förnyas efter den 17 november 2017.

Förordning (2017:990) om ändring i förordningen (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §;nya 1 a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 1 a, 9, 11, 12, 13, 15, 16 §§
Ikraft
2017-11-18
SFS-nummer
2017:990
Rubrik
Förordning (2017:990) om ändring i förordningen (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel

Förordning (2018:149) om ändring i förordningen (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 2014/94/EU
Omfattning
ändr. rubr. närmast före 2 §;ny 2 a §
Ikraft
2018-04-10
SFS-nummer
2018:149
Rubrik
Förordning (2018:149) om ändring i förordningen (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation