lagen.nu

Förordning (2016:836) om elbusspremie

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2016-06-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:403
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

1 § Syftet med denna förordning är att bidra till miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö genom att med en elbusspremie främja introduktionen av elbussar på marknaden.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2017:1341).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ordförklaringar

2 § Med regional kollektivtrafikmyndighet avses i denna förordning en regional myndighet som enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik har det regionala ansvaret för kollektivtrafiken.

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

3 § Med elbuss avses i denna förordning en buss enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner som

 • 1. har ställts på enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och tidigare inte har varit påställd enligt den förordningen,
 • 2. inte tidigare har tagits i bruk i Sverige eller någon annanstans, och
 • 3. är klassificerad i utsläppsklass El eller utsläppsklass Laddhybrid enligt 32 § avgasreningslagen (2011:318) eller drivs endast av elektrisk energi från en bränslecell eller en extern källa. Förordning (2017:1341).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:1341, 2019:403
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

3 § Med elbuss avses i denna förordning en buss enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner som

 • 1. ställts på enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning och tidigare inte har varit påställd enligt någon av dessa förordningar,
 • 2. inte tidigare har tagits i bruk i Sverige eller någon annanstans, och
 • 3. är klassificerad i utsläppsklass El eller utsläppsklass Laddhybrid enligt 32 § avgasreningslagen (2011:318), eller drivs endast av elektrisk energi från en bränslecell eller en extern källa. Förordning (2019:403).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:1341, 2019:403

3 a § Med kollektivtrafik avses i denna förordning sådan linjetrafik eller beställningstrafik som anges i 1 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210). Förordning (2017:1341).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1341

3 b § I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1341

Förutsättningar för att kunna få en elbusspremie

4 § I den utsträckning det finns medel för det syfte som anges i 1 § får en elbusspremie ges

 • 1. som bidrag för att täcka den regionala kollektivtrafikmyndighetens kostnad för ersättning som betalas ut i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007, eller
 • 2. i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 36 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, om bidraget ges före utgången av 2020. Förordning (2017:1341).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1341

4 a § En elbusspremie enligt 4 § 2 som omfattar ett belopp motsvarande 500 000 euro eller mer får endast beviljas om den sökande samtycker till att stödet offentliggörs enligt artikel 9.1 c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2017:1341).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1341

5 § En elbusspremie får endast avse elbussar som

 • 1. beställts efter den 31 december 2015 för att användas i kollektivtrafik,
 • 2. har en maximal transportkapacitet som är minst 15 passagerare, och
 • 3. är avsedda att köras huvudsakligen på el och i övrigt endast på biodrivmedel, om bussarna är klassificerade i utsläppsklass Laddhybrid. Förordning (2017:1341).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1341

Kombination med andra stöd

6 § En elbusspremie får inte kombineras med andra former av statliga bidrag för förvärv av elbussar.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Elbusspremiens storlek

7 § Elbusspremien är ett belopp som per elbuss motsvarar 20 procent av inköpspriset av bussen, dock högst 100 procent av prisskillnaden mellan elbussen och närmast jämförbara buss som är klassificerad i utsläppsklass Euro 6 enligt 30 eller 31 § avgasreningslagen (2011:318).

För en elbuss som är klassificerad i utsläppsklass Laddhybrid enligt 32 § avgasreningslagen är premien dock halva det belopp som avses i första stycket.

En premie som ges till ett företag med stöd av 4 § 2 får aldrig vara större än det belopp som per elbuss motsvarar 40 procent av de stödberättigade kostnaderna. Förordning (2017:1341).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1341

Prövningsmyndighet

8 § Statens energimyndighet prövar frågor om elbusspremier.

Mottagare av en premie

9 § En elbusspremie får ges till

 • 1. en regional kollektivtrafikmyndighet,
 • 2. en kommun eller ett aktiebolag som den regionala kollektivtrafikmyndigheten enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik överlämnat befogenhet åt att ingå avtal om allmän trafik, eller
 • 3. ett företag som ska bedriva kollektivtrafik. Förordning (2017:1341).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:1341, 2017:1341

Ansökan

10 § En ansökan om elbusspremie ska ges in till Statens energimyndighet, vara skriftlig och innehålla uppgift om

 • 1. det antal elbussar som ansökan avser,
 • 2. varje elbuss maximala transportkapacitet,
 • 3. vilken utsläppsklass varje buss är klassificerad i enligt avgasreningslagen (2011:318) eller om det är en trådbuss eller en bränslecellsbuss, och
 • 4. huruvida sökanden har fått något sådant stöd som avses i 6 §. Förordning (2017:1341).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1341

11 § Sökanden ska också ge in dokumentation som styrker att bussen är en elbuss som inte redan omfattas av ett utbetalat stöd enligt denna förordning och att kraven i 5 § är uppfyllda. Förordning (2017:1341).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:1341, 2017:1341

Beslut om och utbetalning av premie

12 § Utbetalningar av elbusspremier ska göras i turordning efter den dag då sökanden har gett in en komplett dokumentation enligt 11 §.

Om det vid tidpunkten för utbetalning av en premie finns flera sökande för samma buss, ska premien trots första stycket betalas ut till den av sökandena som är

 • 1. en regional kollektivtrafikmyndighet,
 • 2. en kommun eller ett aktiebolag som har fått befogenhet att ingå avtal om allmän trafik, om det inte finns någon sökande enligt 1, och
 • 3. ett företag, om det inte finns någon sökande enligt 1 eller 2. Förordning (2017:1341).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:1341, 2017:1341

13 § Om Statens energimyndighet beslutar att en elbusspremie ska betalas ut, ska beslutet förenas med villkor om att premiemottagaren ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet. Uppgifterna ska lämnas på begäran av Statens energimyndighet. Beslutet får förenas med de ytterligare villkor som behövs för att säkerställa att kraven enligt denna förordning uppfylls.

14 § Statens energimyndighet får besluta att en elbusspremie inte ska betalas ut om

 • 1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt förorsakat att premien bestämts felaktigt eller med för högt belopp,
 • 2. premien bestämts felaktigt eller med för högt belopp på grund av att uppgifterna i vägtrafikregistret är felaktiga,
 • 3. premien av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och sökanden borde ha insett det, eller
 • 4. ett villkor för stödet inte har följts. Förordning (2017:1341).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1341

14 a § Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Förordning (2017:1341).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1341

Återbetalning och återkrav

15 § Den som har fått en elbusspremie utbetald är återbetalningsskyldig om premien enligt någon av de grunder som anges i 14 § har bestämts felaktigt eller med för högt belopp. Förordning (2017:1341).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1341

16 § Om någon är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka premien tillsammans med ränta enligt räntelagen (1975:635). Om det finns särskilda skäl, får Statens energimyndighet helt eller delvis befria den betalningsskyldige från kravet på återbetalning och ränta. Förordning (2017:1341).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1341

Offentliggörande, rapportering och registerföring

16 a § Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Förordning (2017:1341).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1341

Uppföljning och utvärdering

16 b § Stöd enligt denna förordning ska följas upp och utvärderas av Statens energimyndighet. Förordning (2017:1341).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1341

Bemyndigande

17 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

 • 1. hur premien ska betalas ut,
 • 2. vilka uppgifter som behövs för att visa att en buss uppfyller kraven enligt denna förordning,
 • 3. närmast jämförbara bussar enligt 7 §,
 • 4. vad som menas med att laddhybrider ska köras huvudsakligen på el, och
 • 5. verkställigheten av denna förordning i övrigt. Förordning (2017:1341).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1341

Överklagande

18 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 och 14 a §§ om att inte betala ut en elbusspremie får dock inte överklagas. Förordning (2018:902).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:1341, 2018:902

Ändringar och övergångsbestämmelser

2016:836

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljödepartementet
Ikraft
2016-07-26
SFS-nummer
2016:836

Förordning (2017:1341) om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
upph. rubr. närmast före 11 §;ändr. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 9 § sätts närmast före 10 §;nya 3 a, 3 b, 4 a, 14 a, 16 a, 16 b §§, rubr. närmast före 9, 12, 16 a, 16 b §§;omtryck
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1341
Rubrik
Förordning (2017:1341) om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

Förordning (2018:902) om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:902
Rubrik
Förordning (2018:902) om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

Förordning (2019:403) om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:403
Rubrik
Förordning (2019:403) om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation