lagen.nu

Lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2016-06-22
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-07-01

1 § Denna lag gäller vid särskilt beslutad samverkan mellan myndigheter för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som

  • 1. är av allvarlig eller omfattande karaktär, och
  • 2. bedrivs i organiserad form eller systematiskt av en grupp individer.

2 § Inom ramen för samverkan enligt denna lag ska en myndighet trots sekretess lämna uppgift till en annan myndighet om det behövs för den mottagande myndighetens deltagande i samverkan.

En uppgift ska inte lämnas om övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut.

3 § Endast myndigheter som regeringen bestämmer ska vara skyldiga att lämna eller ska få ta emot uppgifter enligt denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2016:774

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L4
Förarbeten
Prop. 2015/16:167, bet. 2015/16:JuU31, rskr. 2015/16:314
Ikraft
2016-08-15
SFS-nummer
2016:774
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation