lagen.nu

Förordning (2016:69) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2016-02-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1764
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Offentliggörande av information

3 § Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den information som ska offentliggöras enligt artikel 62 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012.

Underrättelseskyldighet

4 § Finansinspektionen ska snarast underrätta Bolagsverket, om inspektionen

 • 1. med stöd av artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 har beslutat om auktorisation av en värdepapperscentral,
 • 2. med stöd av artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 har beslutat att återkalla auktorisationen för en värdepapperscentral,
 • 3. med stöd av 9 kap. 12 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument har beslutat att en person inte längre får vara styrelseledamot eller verkställande direktör eller ersättare för någon av dem i en värdepapperscentral, eller
 • 4. med stöd av 9 kap. 13 § lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument har beslutat att en person inte längre får vara styrelseledamot eller verkställande direktör eller ersättare för någon av dem i ett utsett kreditinstitut.

Terminalåtkomst till avstämningsregister

5 § Finansinspektionen får ha terminalåtkomst till de avstämningsregister som förs enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument för inhämtande av uppgifter enligt 8 kap. 3 § andra stycket samma lag.

6 § Behörig att inhämta uppgifter genom terminalåtkomst är endast den som hos Finansinspektionen handlägger ärenden enligt lagen (2016:000) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning. Inspektionen ska föra en förteckning över vilka som har sådan behörighet. Förordning (2016:1327).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1327

7 § När Finansinspektionen använder sig av terminalåtkomst, ska följande uppgifter dokumenteras i en journal, som inspektionen ska föra med hjälp av automatisk databehandling:

 • 1. vem som har inhämtat uppgifter genom terminalåtkomsten,
 • 2. tidpunkten då terminalåtkomsten har använts, och
 • 3. det ärende till vilket de inhämtade uppgifterna hör.

Finansinspektionen ska kontrollera journalen regelbundet. Journalen ska bevaras i minst två år.

Bemyndiganden

8 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument meddela föreskrifter om

 • 1. handläggningen av ärenden om auktorisation av värdepapperscentraler i Sverige,
 • 2. kontoföring och övriga frågor enligt 4 kap. 21 §,
 • 3. skyldighet för värdepapperscentraler att i vissa fall lämna besked om kontots innehåll till kontohavare enligt 8 kap. 1 § andra stycket,
 • 4. skyldighet för värdepapperscentraler att lämna besked enligt 8 kap. 3 § första stycket,
 • 5. vilka upplysningar som ska lämnas till Finansinspektionen enligt 9 kap. 3 § första stycket, och
 • 6. att vissa uppgifter som enligt 9 kap. 3 § första stycket ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån.

9 § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 8 § 6, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

(Träder i kraft 2019-09-01 00:00:00)

10 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 8 kap. 2 a § första stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska lämnas. Förordning (2018:1764).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1764

Ändringar och övergångsbestämmelser

2016:69

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet V
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:69

Förordning (2016:1327) om ändring i förordningen (2016:69) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2017-02-01
SFS-nummer
2016:1327
Rubrik
Förordning (2016:1327) om ändring i förordningen (2016:69) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Förordning (2018:1764) om ändring i förordningen (2016:69) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Officiell autentisk version

Omfattning
ny 10 §
Ikraft
2019-09-01
SFS-nummer
2018:1764
Rubrik
Förordning (2018:1764) om ändring i förordningen (2016:69) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation