lagen.nu

Lag (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2016-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:68
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-06-01

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om landstingets ansvar för viss avgiftsfri screening inom hälso- och sjukvården utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Med screening avses i denna lag en systematisk undersökning med hjälp av en speciell metod av en grupp personer för att upptäcka tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa. Lag (2017:68).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:68

Landstingets ansvar

2 § Ett landsting ska erbjuda dem som omfattas av 8 kap. 1 eller 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avgiftsfri screening i enlighet med vad som föreskrivs med stöd av 3 §.

Vad som sägs i denna lag om ett landsting gäller också en kommun som inte ingår i ett landsting. Lag (2017:68).

Bemyndiganden

3 § Regeringen får meddela föreskrifter om vilken screening som ska vara avgiftsfri enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de villkor som ska gälla för screeningen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar och övergångsbestämmelser

2016:659

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2015/16:138, bet. 2015/16:SoU17, rskr. 2015/16:259
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:659

Lag (2017:68) om ändring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:68
Rubrik
Lag (2017:68) om ändring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation