lagen.nu

Lag (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2016-02-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:67
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-06-01

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om landstingens skyldighet att lämna bidrag för kostnader för glasögon eller kontaktlinser till vissa barn och unga.

Särskilda bestämmelser om landstingens skyldigheter att erbjuda hälso- och sjukvård finns i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Lag (2017:67).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:67

2 § Ett landsting ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år och som omfattas av landstingets skyldighet att erbjuda hjälpmedel enligt 8 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Detsamma gäller den som erbjuds hälso- och sjukvård med stöd av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek och övriga villkor för bidraget samt om återbetalningsskyldighet. Lag (2017:67).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:67

3 § Beslut om bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga enligt 2 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2016:35

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2015/16:71, bet. 2015/16:SoU4, rskr. 2015/16:133
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:35

Lag (2017:67) om ändring i lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:67
Rubrik
Lag (2017:67) om ändring i lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation