lagen.nu

Förordning (2016:1333) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2016-12-20
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-04-01

Uppgifter

1 § Kronofogdemyndighetens huvudsakliga uppgifter är indrivning, verkställighet, betalningsföreläggande och handräckning, skuldsanering samt tillsyn i konkurs.

2 § Kronofogdemyndigheten ska verka för att en god betalningsvilja upprätthålls i samhället och att överskuldsättning motverkas.

3 § Kronofogdemyndigheten ska tillhandahålla information och god service så att allmänhet och företag har goda förutsättningar för att kunna fatta långsiktiga och hållbara beslut.

4 § Kronofogdemyndigheten ska förebygga och motverka ekonomisk brottslighet.

5 § Kronofogdemyndigheten ska bidra till ett väl fungerande samhälle och utföra sina uppgifter på ett sätt som är rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt för såväl allmänhet och företag som Kronofogdemyndigheten.

6 § Kronofogdemyndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Information till regeringen

7 § Kronofogdemyndigheten ska snarast informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om viktiga frågor som uppkommer i verksamheten och som bör komma till regeringens kännedom.

Samverkan

8 § Kronofogdemyndigheten ska tillsammans med Skatteverket bestämma den gemensamma utvecklingen och användningen av administrativt och tekniskt stöd inom Skatteverket.

Ledning

9 § Kronofogdemyndigheten leds av en myndighetschef.

10 § Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas ett insynsråd med högst tolv ledamöter.

Anställningar och uppdrag

11 § Rikskronofogden är myndighetschef.

12 § Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas en biträdande rikskronofogde som är rikskronofogdens ställföreträdare. Anställning som biträdande rikskronofogde beslutas av regeringen.

13 § Endast den som är svensk medborgare får anställas som rikskronofogde, biträdande rikskronofogde, kronofogde och kronofogdeaspirant.

14 § Behörig att antas som kronofogdeaspirant är den som

  • 1. uppfyller behörighetskravet enligt förordningen (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare m.m., och
  • 2. förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469) eller har genomgått den praktiktjänstgöring som Kronofogdemyndigheten i det enskilda fallet bestämmer efter att Domstolsverket har yttrat sig.

Kronofogdemyndigheten får i det enskilda fallet besluta om undantag från kravet enligt första stycket 2 om det finns särskilda skäl.

15 § Den som har genomgått den kronofogdeutbildning som myndigheten har bestämt och uppfyller villkoren för anställning som kronofogdeaspirant får anställas som kronofogde.

16 § Kronofogdar ska säkerställa den juridiska kvaliteten i handläggning som omfattar indrivning, verkställighet och tillsyn i konkurs.

Personalansvarsnämnd

17 § Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

18 § Kronofogdemyndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

19 § Kronofogdemyndigheten ska tillämpa förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl. vid ersättning till anställda vid Kronofogdemyndigheten vars egendom har skadats i tjänsten.

Frågor om ersättning ska prövas av Kronofogdemyndigheten.

Övrigt

20 § Kronofogdemyndigheten ska besluta i frågor om tillstånd för en kronofogde att vara sådant ombud som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken.

21 § En anställd vid Kronofogdemyndigheten får inte köpa egendom vid exekutiv försäljning.

Undantag från myndighetsförordningen

22 § Kronofogdemyndigheten ska inte tillämpa 21 § 3–5 myndighetsförordningen (2007:515) när det gäller beslut som fattas genom automatiserad behandling.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2016:1333

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S3
Ikraft
2017-02-01
SFS-nummer
2016:1333
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation