lagen.nu

Lag (2016:1057) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2016-11-24
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-02-01

1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUPP-förordningen).

2 § Ett europeiskt politiskt parti och en europeisk politisk stiftelse ska jämställas med en ideell förening. Om något annat följer av EUPP-förordningen eller är särskilt föreskrivet, gäller dock det.

3 § Särskilda bestämmelser om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser finns i bokföringslagen (1999:1078) och revisionslagen (1999:1079).

Bestämmelserna i 2 kap. 2 § bokföringslagen ska inte tillämpas på europeiska politiska partier eller europeiska politiska stiftelser.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2016:1057

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
Prop. 2016/17:6, bet. 2016/17:KU8, rskr. 2016/17:41
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1057
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation