lagen.nu

Förordning (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2016-11-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1848
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

2 § Uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Registerfrågor

3 § Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register som förs enligt 5 kap. 1 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter. Förordning (2018:343).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:343

4 § Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 • 1. den tillsyn som Finansinspektionen har över kreditgivare och kreditförmedlare enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, och
 • 2. information till allmänheten om kreditgivare och kreditförmedlare som har registrerats i registret.

5 § Har upphävts genom förordning (2018:343).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:343

6 § I registret ska uppgifter antecknas för varje kreditgivare och kreditförmedlare som har tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter och för varje utländsk kreditförmedlare från ett land inom EES som driver verksamhet här i landet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 § I fråga om kreditgivare och kreditförmedlare som har tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska registret innehålla uppgifter om

– företagsnamn,

– organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift,

– postadress och telefonnummer,

– datum för registrering,

– namn på de personer i ledande befattning som ansvarar för kreditförmedlingsverksamheten hos en kreditförmedlare, samt

– de länder inom EES som en kreditförmedlare driver verksamhet i enligt 3 kap. 4 § lagen om verksamhet med bostadskrediter.

Om ett tillstånd för en kreditgivare eller en kreditförmedlare har återkallats, ska Finansinspektionen utan dröjsmål ta bort kreditgivaren eller kreditförmedlaren ur registret. Förordning (2018:1848).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1848

8 § I fråga om en utländsk kreditförmedlare från ett land inom EES ska registret innehålla de uppgifter som Finansinspektionen har fått från en behörig myndighet i kreditförmedlarens hemland i en sådan underrättelse som avses i 3 kap. 6 § andra stycket lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Om Finansinspektionen får en underrättelse från den behöriga myndigheten om att kreditförmedlarens tillstånd har återkallats, ska inspektionen utan dröjsmål ta bort kreditförmedlaren ur registret.

9 § Registret får innehålla uppgifter om uppdragsavtal enligt 4 kap. 13 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter och om godkänd bolagsordning eller godkända stadgar.

Lagrumshänvisningar hit (1)

10 § De uppgifter i registret som avses i 6–9 §§ ska hållas aktuella och tillgängliga på Finansinspektionens webbplats. På webbplatsen ska det också finnas kontaktuppgifter till de behöriga myndigheterna i övriga länder inom EES.

Underrättelseskyldighet

11 § Om Finansinspektionen återkallar ett tillstånd för en kreditförmedlare som har tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, ska inspektionen utan dröjsmål och senast inom 14 dagar underrätta de behöriga myndigheterna i de länder inom EES som kreditförmedlaren driver verksamhet i enligt 3 kap. 4 § i den lagen om att kreditförmedlarens tillstånd har återkallats.

Bemyndiganden

12 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter meddela föreskrifter om

 • 1. vilket innehåll en ansökan om tillstånd enligt lagen ska ha,
 • 2. de krav på insikt och erfarenhet som ska gälla för deltagande i ledningen av en kreditförmedlare enligt 3 kap. 2 § första stycket 4,
 • 3. sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som avses i 3 kap. 2 § första stycket 6,
 • 4. vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 3 kap. 4 §,
 • 5. vad en kreditgivare eller kreditförmedlare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 1 §,
 • 6. vilka krav som ska gälla avseende kunskap och kompetens enligt 4 kap. 2 §,
 • 7. en kreditgivares eller kreditförmedlares ersättningssystem enligt 4 kap. 3–6 §§,
 • 8. riktlinjer för utlåning enligt 4 kap. 11 §,
 • 9. riktlinjer för värdering av säkerhet enligt 4 kap. 12 § och vad som ska iakttas när det gäller dokumentation av värderingen,
 • 10. vad en kreditgivare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 12 a och 12 b §§,
 • 11. erkännande av utländska krav enligt 4 kap. 12 c §,
 • 12. vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 4 kap. 13 § och vad en kreditgivare eller kreditförmedlare i övrigt ska iaktta när det gäller uppdragsavtal,
 • 13. vad som ska ingå i dokumentation enligt 4 kap. 14 §, och
 • 14. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet enligt 5 kap. 3 och 5 §§. Förordning (2017:1345).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1345

13 § Innan Finansinspektionen med stöd av 12 § 10 beslutar föreskrifter om amorteringskrav eller krav på att inte bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden, ska regeringens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas.

Regeringen ska inför sitt beslut få del av

 • 1. förslaget till föreskrifter, och
 • 2. den konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget. Förordning (2017:1345).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1345

Ändringar och övergångsbestämmelser

2016:1033

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet B
Förarbeten
direktiv 2014/17/EU
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1033

Förordning (2017:1345) om ändring i förordningen (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §;ny 13 §
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1345
Rubrik
Förordning (2017:1345) om ändring i förordningen (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter

Förordning (2018:343) om ändring i förordningen (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 5 §;ändr. 3 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:343
Rubrik
Förordning (2018:343) om ändring i förordningen (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter

Förordning (2018:1848) om ändring i förordningen (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1848
Rubrik
Förordning (2018:1848) om ändring i förordningen (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation