lagen.nu

Förordning (2015:957) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2015-12-17
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-09-15

1 § Konsumentverket utövar tillsyn över att transportörer fullgör sina skyldigheter enligt 7–9 §§ lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Konsumentverket utövar också tillsyn över att transportörer och terminaloperatörer fullgör sina respektive skyldigheter enligt artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (busspassagerarförordningen) när artikeln ska tillämpas enligt 5 § lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2015:957

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L3
Ikraft
2016-04-01
SFS-nummer
2015:957
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation