lagen.nu

Tillkännagivande (2015:942) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2015-12-10
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01
Regeringen tillkännager enligt 2 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. att följande bestämmelser i EU:s förordningar kompletteras av bestämmelser i lagen om provtagning på djur, m.m.
Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av lagen om provtagning på djur, m.m.
  • 1. Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG. 2. Kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004.
Grundförordningar som kompletteras av lagen om provtagning på djur, m.m. i de delar de innehåller bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde
Grundförordningar som kompletteras av lagen om provtagning på djur, m.m. i de delar som anges i det följande
– artikel 6, utom i de delar som avser åtgärder efter testning som utförs på slakteri och som avser kontrollmärkning och kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar, och
– artikel 20.
– del A, punkt 4 h i bilaga I, när det gäller sjukdomar som faller inom tilllämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
– del A, punkt 7 i bilaga I, när det gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m., och
– del A, punkt 8 b i bilaga I.
– avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
– avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
– avsnitt IX, kapitel I, I, punkterna 1 och 2 i bilaga III, och
– avsnitt IX, kapitel I, I, punkt 5 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.
– artikel 4, när det gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
– artikel 5.1 f, när det gäller sådan provtagning som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
– avsnitt I, kapitel II, F, punkt 1 i bilaga I, och
– kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga IV.
– artikel 16, och
– artikel 24.1.
Övriga förordningar som kompletteras av lagen om provtagning på djur, m.m. i de delar som anges i det följande
  • 10. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december 2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött, när det gäller
– artiklarna 8–10,
– artikel 12.1,
– artikel 12.2, i de delar som inte faller inom tillämpningsområdet för livsmedelslagen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, och
– artikel 12.3 och 12.4.
  • 11. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur), utom när det gäller
– artikel 9.2 och 9.3.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2015:942

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Ikraft
2015-12-22
SFS-nummer
2015:942
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation