lagen.nu

Förordning (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2015-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:198
Tidsbegränsad
2020-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-18

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med fjärrundervisning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

2 § Bestämmelser om fjärrundervisning finns i 5 a kap. skolförordningen (2011:185) och 4 a kap. gymnasieförordningen (2010:2039).

3 § I försöksverksamheten enligt denna förordning får fjärrundervisning erbjudas i alla ämnen, trots det som föreskrivs i 5 a kap. 2 § första stycket skolförordningen (2011:185) och 4 a kap. 2 § första stycket gymnasieförordningen (2010:2039).

4 § Syftet med försöksverksamheten är att få ett underlag som ger goda förutsättningar att utvärdera fjärrundervisning i fler ämnen än de som föreskrivs i 5 a kap. 2 § första stycket skolförordningen (2011:185) och 4 a kap. 2 § första stycket gymnasieförordningen (2010:2039).

Förutsättningar för deltagande i försöksverksamheten

5 § En huvudman får ansöka om att delta i försöksverksamheten med en eller flera skolenheter. Ansökan om deltagande får göras vid två olika ansökningstillfällen. Ansökan ges in till Statens skolverk, som beslutar om skolenheters deltagande i försöksverksamheten.

Deltagande får beviljas om huvudmannen kan säkerställa kvaliteten i fjärrundervisningen. Deltagande får nekas om tillräckligt många skolenheter har beviljats deltagande för att syftet med försöksverksamheten ska uppnås.

Skolverket ska sträva efter att skolenheter i de olika skolformerna deltar i försöksverksamheten utifrån det behov som finns av att kunna bedriva fjärrundervisning. Skolverket ska också sträva efter geografisk spridning av deltagande skolenheter.

Fjärrundervisning i alla ämnen

6 § En skolenhet som deltar i försöksverksamheten får anordna fjärrundervisning i alla ämnen under de förutsättningar som anges i 5 a kap. 3 och 4 §§ skolförordningen (2011:185) respektive 4 a kap. 3 och 4 §§ gymnasieförordningen (2010:2039). Fjärrundervisning får dock enbart utgöra en mindre del av den undervisning som eleven får i sin utbildning.

Uppföljning och utvärdering

7 § De huvudmän som deltar i försöksverksamheten är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

Bemyndigande

8 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

9 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2015:481

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2015-08-05
SFS-nummer
2015:481
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 5 augusti 2015.
  • 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av juni 2018.
Tidsbegränsad
2020-07-01

Förordning (2018:607) om fortsatt giltighet av förordningen (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning

Officiell autentisk version

Omfattning
forts. giltighet
SFS-nummer
2018:607
Rubrik
Förordning (2018:607) om fortsatt giltighet av förordningen (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning

Förordning (2019:198) om fortsatt giltighet av förordningen (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning

Officiell autentisk version

Omfattning
forts.giltighet
SFS-nummer
2019:198
Rubrik
Förordning (2019:198) om fortsatt giltighet av förordningen (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation