lagen.nu

Lag (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2015-05-21
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG.

Bestämmelser med anledning av direktivets genomförande finns även i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, i minerallagen (1991:45) och i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Rapportering av olyckor

2 § Ett företag som är registrerat i Sverige ska på begäran av tillsynsmyndigheten rapportera om omständigheterna kring en allvarlig olycka som företaget, eller dess dotterföretag, har varit inblandat i vid olje- eller gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldigheten att rapportera om en allvarlig olycka.

Tillsyn

3 § Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

4 § Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen.

Ett föreläggande får förenas med vite.

Överklagande

5 § Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2015:280

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSN
Förarbeten
Prop. 2014/15:64, bet. 2014/15:FöU9, rskr. 2014/15:197, direktiv 2013/30/EU
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:280
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation