lagen.nu

Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Departement
Näringsdepartementet RST
Utfärdad
2015-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:724
Tidsbegränsad
2018-12-21
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskilda åtgärder som får vidtas vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.

Regeringens befogenheter

2 § Om det har uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet får regeringen, i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda nationell säkerhet, vidta sådana åtgärder som avses i 3 och 4 §§.

Bemyndiganden

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat.

4 § Regeringen får meddela föreskrifter om

  • 1. tillsyn och kontroll av åtgärder som avses i 3 §, och
  • 2. sanktionsavgifter vid överträdelser av föreskrifter som avses i 3 §.

Lagrumshänvisningar hit (3)

Tidsperiod

5 § Föreskrifter enligt 3 § får gälla högst sex månader.

Föreskrifter enligt 4 § ska ha samma giltighetstid som de föreskrifter enligt 3 § som de förstnämnda föreskrifterna avser. Ett ärende eller mål om tillsyn, kontroll eller sanktionsavgifter får dock prövas enligt föreskrifterna efter det att giltighetstiden för dessa har gått ut, om ärendet eller målet inletts dessförinnan.

6 § Har upphävts genom lag (2016:724).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2015:1073

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RST
Förarbeten
Prop. 2015/16:67, bet. 2015/16:JuU24, rskr. 2015/16:122
Tidsbegränsad
2018-12-21
Ikraft
2015-12-21
SFS-nummer
2015:1073
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 21 december 2015.
  • 2. Lagen upphör att gälla den 21 december 2018.
  • 3. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 eller 4 § upphör att gälla senast när denna lag upphör att gälla.
  • 4. Trots punkt 2 gäller lagen fortfarande för ärenden eller mål om tillsyn, kontroll eller sanktionsavgifter som har inletts innan denna lag upphörde att gälla.

Lag (2016:724) om ändring i lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2015/16:JuU34, rskr. 2015/16:268
Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:724
Rubrik
Lag (2016:724) om ändring i lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation