lagen.nu

Förordning (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2014-06-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:868
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Miljökontrollanter ska i enlighet med artikel 28 i förordning (EG) nr 1221/2009, i den ursprungliga lydelsen, vara ackrediterade för uppgiften av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, i den ursprungliga lydelsen, och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

3 § Naturvårdsverket är behörigt registreringsorgan enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 1221/2009.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Naturvårdsverket får ta ut avgifter för den verksamhet som följer av uppgiften i 3 §, besluta om avgifternas storlek och disponera intäkterna i verksamheten.

5 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:868).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:868

Ändringar och övergångsbestämmelser

2014:864

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2014-09-01
SFS-nummer
2014:864

Förordning (2018:868) om ändring i förordningen (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:868
Rubrik
Förordning (2018:868) om ändring i förordningen (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation