lagen.nu

Förordning (2014:508) om uppgiftsskyldighet enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2014-06-05
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt artiklarna 99–101, 394, 415, 416, 430 och 451 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 ska rapporteras till den behöriga myndigheten i Sverige i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 1 § ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2014:508

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet B
Förarbeten
EUTL176/2013 s1
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:508
CELEX-nr
32013R0575
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation