lagen.nu

Lag (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2014-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1229
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Inledande bestämmelse

1 § För Riksbankens övervakning av och Finansinspektionens tillsyn över finansmarknaderna ska det hos Statistiska centralbyrån finnas en särskild samling uppgifter som genom automatiserad behandling används för de ändamål som anges i 2 § (databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna).

Ändamål

2 § Uppgifter får behandlas i databasen för sammanställning och analys av information som behövs i

 • 1. Riksbankens verksamhet för att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende,
 • 2. Finansinspektionens verksamhet för tillsyn över finansiella marknader och företag, samt
 • 3. Riksbankens, Finansinspektionens och Statistiska centralbyråns verksamheter för framställning av statistik.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Databasens innehåll

3 § I databasen får sådana uppgifter behandlas som har samlats in med stöd av

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

3 a § Utöver sådana uppgifter som anges i 3 § får i databasen behandlas

 • 1. uppgifter om Riksbankens eller Riksgäldskontorets ekonomiska förhållanden,
 • 2. uppgifter som är allmänt tillgängliga,
 • 3. uppgifter från andra centralbanker eller från Banken för internationell betalningsutjämning, under förutsättning att uppgifterna har samlats in för tillsyns- eller övervakningsändamål, och
 • 4. uppgifter om juridiska personers resultat- och balansräkningar. Lag (2017:1121).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1121

4 § Uppgifter som avses i 3 § 1–13 får behandlas i databasen endast om de har samlats in med stöd av föreskrifter om periodisk rapportering. Lag (2018:1229).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:1121, 2018:1229

5 § Personuppgifter får inte behandlas i databasen. Med personuppgifter avses detsamma som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Lag (2018:353).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:353

Direktåtkomst

6 § Riksbanken ska ha direktåtkomst till uppgifterna i databasen i bankens verksamhet för att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende samt i bankens verksamhet för framställning av statistik.

7 § Finansinspektionen ska ha direktåtkomst till uppgifterna i databasen i inspektionens verksamhet för tillsyn över finansiella marknader och företag samt i inspektionens verksamhet för framställning av statistik.

Kostnader

8 § Riksbanken ska svara för den del av Statistiska centralbyråns kostnader som föranleds av att uppgifter som avses i 3 § 1 lämnas till Statistiska centralbyrån i stället för till Riksbanken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2014:484

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet ESA
Förarbeten
Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275, EUTL176/2013 s1
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:484
CELEX-nr
32013R0575

Lag (2014:992) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s1
Ikraft
2014-08-02
CELEX-nr
32013R0575
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2014:992
Rubrik
Lag (2014:992) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Lag (2015:701) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38
Ikraft
2016-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2015:701
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 • 2. Den äldre bestämmelsen gäller för försäkringsföretag som vid lagens ikraftträdande fortsätter att bedriva verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Rubrik
Lag (2015:701) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Lag (2016:65) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:65
Rubrik
Lag (2016:65) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Lag (2017:1121) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:219, bet. 2017/18:FiU13, rskr. 2017/18:51
Omfattning
ändr. 4 §;ny 3 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1121
Rubrik
Lag (2017:1121) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Lag (2018:353) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:107, bet. 2017/18:FiU41, rskr. 2017/18:251
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:353
Rubrik
Lag (2018:353) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Lag (2018:1229) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427
Ikraft
2018-10-01
Omfattning
ändr. 3 och 4 §§
SFS-nummer
2018:1229
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som har samlats in med stöd av 7 kap. 4 § första stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.
Rubrik
Lag (2018:1229) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation