lagen.nu

Förordning (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2014-01-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:7
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-25

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för frivillig undervisning som bedrivs under skollov i vissa årskurser, i vissa skolformer och för frivillig undervisning som bedrivs under sommaren det år en elev har avslutat årskurs 10 i specialskolan.

Syftet med statsbidraget är att elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E ska få ökad möjlighet att nå dem.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel. Förordning (2017:162).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:479, 2017:162

2 § Regler om prövning för betyg från grundskolan respektive specialskolan finns i 10 kap. 23 § respektive 12 kap. 23 § skollagen (2010:800) och i 6 kap. 21 och 22 §§ skolförordningen (2011:185). Regler om prövning för betyg för den som är elev i gymnasieskolan finns i 15 kap. 28 § skollagen och 8 kap. 24 § gymnasieförordningen (2010:2039).

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som är huvudman för en grundskola, sameskola, specialskola eller gymnasieskola.

4 § Statsbidrag lämnas för kostnader för sådan undervisning som anges i andra stycket för en elev som behöver undervisningen för att nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen eller kurser.

Bidrag lämnas för elever som går

 • 1. årskurs 6–9 i grundskolan, årskurs 6 i sameskolan eller årskurs 7–10 i specialskolan och som deltar i undervisning under skollov under läsåret eller under sommaren efter att någon av dessa årskurser har avslutats,
 • 2. i gymnasieskolan och deltar i undervisning under skollov under läsåret eller i anslutning till att läsåret har avslutats, eller
 • 3. årskurs 6–9 i grundskolan och som deltar i särskild simundervisning under skollov under läsåret eller under sommaren efter att någon av dessa årskurser har avslutats (lovsimskola).

Statsbidrag lämnas inte för sådan lovskola som en huvudman är skyldig att anordna enligt skollagen (2010:800) eller undervisning som bedrivs efter att gymnasieskolan har avslutats. Förordning (2018:7).

Ändringar/Förarbeten (4)

5 § För den undervisning under skollov som ansökan om statsbidrag avser ska huvudmannen använda lärare som får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning. Förordning (2015:479).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:479

Beräkning av statsbidrag

6 § Statsbidrag för undervisning under skollov lämnas med högst 1 500 kronor per elev och vecka. Statens skolverk får besluta att statsbidrag lämnas med mer än 1 500 kronor per elev och vecka om det finns särskilda skäl med hänsyn till antalet elever i verksamheten. Förordning (2015:479).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:479

Ansökan om statsbidrag

6 a § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk.

I ansökan om statsbidrag ska huvudmannen beskriva hur den undervisning under skollov som ansökan avser ska bedrivas, vilka mål som sätts upp för verksamheten för att syftet med statsbidraget ska uppnås och hur uppföljning ska ske. Förordning (2015:479).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:479

Beslut om och utbetalning av statsbidrag

7 § Statens skolverk beslutar om statsbidrag för undervisning under skollov.

Skolverket betalar ut statsbidraget efter det att huvudmannen har lämnat uppgift till verket om att de elever som huvudmannen har ansökt om bidrag för har deltagit i undervisningen. Förordning (2015:479).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:479

Uppföljning och redovisning

8 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

9 § Den som får statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att till Statens skolverk lämna sådana uppgifter om verksamheten som behövs för uppföljningen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Återbetalning och återkrav

10 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

 • 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 • 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 • 3. mottagaren inte lämnar sådana uppgifter som avses i 9 §, eller
 • 4. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för.

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge återkrav helt eller delvis.

12 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndiganden

13 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om beräkning och fördelning av statsbidrag och annan verkställighet av denna förordning.

Överklagande

14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2014:47

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2014-02-25
SFS-nummer
2014:47

Förordning (2015:479) om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 6, 7 §§;ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft
2015-08-01
SFS-nummer
2015:479
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015 i fråga om 6 § och i övrigt den 1 januari 2016.
 • 2. Bestämmelsen i 6 § i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2015.
Rubrik
Förordning (2015:479) om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov

Förordning (2016:857) om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2016-09-19
SFS-nummer
2016:857
Rubrik
Förordning (2016:857) om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov

Förordning (2017:162) om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraft
2017-08-01
SFS-nummer
2017:162
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som beviljats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:162) om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov

Förordning (2018:7) om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-02-13
SFS-nummer
2018:7
Rubrik
Förordning (2018:7) om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation