lagen.nu

Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2014-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:379
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

1 § Denna lag gäller rätt att ta fordon i anspråk för betalning av

  • 1. statens eller en kommuns fordringar på avgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
  • 2. statens fordringar på trängselskatt eller avgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt,
  • 3. statens fordringar på fordonsskatt eller avgift avseende fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227),
  • 4. statens fordringar på skatt eller avgift enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, och
  • 5. statens fordringar på avgift enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Lag (2014:1562).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1562

2 § Vid indrivning av sådana fordringar som anges i 1 § får Kronofogdemyndigheten besluta att ta i anspråk det fordon som skatten eller avgiften avser för betalning av gäldenärens skuld om

  • 1. gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar som räcker till betalning av skulden, och
  • 2. fordonet inte tillhör eller kan anses tillhöra gäldenären enligt bestämmelserna i utsökningsbalken.

I fråga om ianspråktagande enligt första stycket är i övrigt bestämmelserna om utmätning i utsökningsbalken tillämpliga. Det som föreskrivs i annan lag om utmätning tillämpas även för ianspråktagande.

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

3 § Uppgift om Kronofogdemyndighetens beslut ska föras in i vägtrafikregistret enligt 6 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:379
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

3 § Uppgift om Kronofogdemyndighetens beslut ska föras in i vägtrafikregistret. Lag (2019:379).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:379

Ändringar och övergångsbestämmelser

2014:447

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
Prop. 2013/14:176, bet. 2013/14:CU36, rskr. 2013/14:239
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:447
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014, men tillämpas inte på sådana skatter och avgifter som har beslutats före ikraftträdandet.

Lag (2014:1562) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86
Ikraft
2015-02-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2014:1562
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015.
  • 2. Lagen tillämpas inte på sådana infrastrukturavgifter som har beslutats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:1562) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Lag (2019:379) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:379
Rubrik
Lag (2019:379) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation