lagen.nu

Lag (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2014-05-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1709
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-22

Ändamål

1 § Polismyndigheten får föra ett register över dna-profiler i syfte att stärka kvaliteten i den forensiska verksamheten med dna-analyser (elimineringsdatabasen) i enlighet med denna lag.

Uppgifter i elimineringsdatabasen får endast behandlas för att upptäcka och utreda kontamineringar vid dna-analyser och hanteringen av dna-spår.

Begreppen dna-profil och dna-analys som används i lagen har samma betydelse som i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Lag (2018:1709).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:600, 2018:1709

Förhållandet till annan reglering

2 § Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177). Lag (2018:1709).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1709

Innehåll

3 § Elimineringsdatabasen får innehålla DNA-profiler från personer som anges i 8 och 9 §§ och som genom att komma i kontakt med material eller prover som ska bli föremål för DNA-analys eller lokaler där sådana analyser utförs riskerar att kontaminera dessa.

En DNA-profil som registreras i databasen får endast ge information om identitet och inte om personliga egenskaper.

Utöver DNA-profiler får elimineringsdatabasen innehålla uppgifter om vem DNA-profilen avser.

Behandling av uppgifter i databasen

4 § En dna-profil som har tagits fram under utredning av brott och som inte kan hänföras till en identifierbar person får vid ett tillfälle jämföras med dna-profiler i elimineringsdatabasen. Jämförelsen ska göras innan jämförelse görs med andra dna-profiler i de dna-register som regleras i 5 kap. lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

En dna-profil från prov som har tagits med stöd av 28 kap. rättegångsbalken får vid ett tillfälle jämföras med dna-profiler i elimineringsdatabasen. Om dna-profilen avser en misstänkt ska jämförelsen göras innan profilen läggs in i det utredningsregister eller det dna-register som regleras i 5 kap. lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

En dna-profil som har tagits fram för att kvalitetssäkra den forensiska verksamheten med dna-analyser och som inte hänför sig till brottsutredande verksamhet får jämföras med dna-profiler i elimineringsdatabasen. Lag (2018:1709).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1709

Personuppgiftsansvar

5 § Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i elimineringsdatabasen. Lag (2014:600).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:600
6 § Har upphävts genom lag (2018:1709).
7 § Har upphävts genom lag (2018:1709).

Provtagning

8 § Anställda vid Polismyndigheten och andra som återkommande kan komma i kontakt med och därigenom riskerar att kontaminera material som används vid DNA-analys, prover som ska bli föremål för DNA-analys eller lokaler där sådana analyser utförs, är skyldiga att lämna prov för DNA-analys i syfte att DNA-profilen ska registreras i elimineringsdatabasen. Provet tas i form av salivprov. Lag (2014:600).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:600

9 § För att få tillträde till en lokal där DNA-spår från brottsplatser hanteras eller förvaras är även den som inte omfattas av 8 § men som riskerar att kontaminera lokalen, prover som ska bli föremål för DNA-analys eller material som används för DNA-analys skyldig att lämna prov för DNA-analys i syfte att DNA-profilen ska registreras i elimineringsdatabasen. Provet tas i form av salivprov.

10 § Ett prov för DNA-analys som har tagits med stöd av 8 eller 9 § får inte användas för något annat ändamål än det som provet togs för och ska förstöras senast sex månader efter det att provet togs.

Längsta tid för behandling

11 § Uppgifter i elimineringsdatabasen får inte behandlas när de inte längre behövs för att utreda om en persons dna kan ha kontaminerat material, prover eller lokaler.

Uppgifter som rör anställda vid Polismyndigheten får inte behandlas längre än två år efter det att det förhållande som grundade skyldigheten att lämna prov upphörde.

Uppgifter som har registrerats med stöd av 9 § får inte behandlas längre än ett år efter det att uppgifterna registrerades.

Uppgifter som rör andra än de som anges i andra och tredje styckena får inte behandlas längre än ett år efter det att det förhållande som grundade skyldigheten upphörde.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177) gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf. Lag (2018:1709).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:600, 2018:1709

Skadestånd

12 § Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller föreskrifter som avses i 13 eller 14 §. Lag (2018:1709).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1709

Ytterligare föreskrifter

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om vilka personalkategorier vid Polismyndigheten och vilka andra personkategorier enligt 8 § som är skyldiga att lämna prover för DNA-analys till elimineringsdatabasen. Lag (2014:600).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:600

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om tillgången till elimineringsdatabasen och förfarandet vid överensstämmelser mellan en DNA-profil i elimineringsdatabasen och en annan DNA-profil.

Lagrumshänvisningar hit (1)

15 § Har upphävts genom lag (2014:600).
16 § Har upphävts genom lag (2014:600).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2014:400

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L4
Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:400
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
  • 2. En DNA-profil som har registrerats före den 1 juli 2014 i syfte att upptäcka och utreda kontamineringar vid DNA-analyser och hanteringen av DNA-spår får registreras i elimineringsdatabasen om den registrerade samtycker till det. De DNA-profiler som inte registreras i elimineringsdatabasen ska gallras senast den 1 januari 2015.
  • 3. DNA-profiler från anställda vid Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium som registreras i elimineringsdatabasen får till och med den 31 december 2014 vid ett tillfälle jämföras med DNA-profiler i spårregistret som regleras i 4 kap. polisdatalagen (2010:361). En överensstämmelse mellan en DNA-profil i elimineringsdatabasen och en DNA-profil i spårregistret får inte utredas vidare.

Lag (2014:600) om ändring i lagen (2014:400) om elimineringsdatabasen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
upph. 15, 16 §§, rubr. närmast före 15;ändr. författningsrubr., 1, 5, 6, 8, 11, 13 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:600
Rubrik
Lag (2014:600) om ändring i lagen (2014:400) om elimineringsdatabasen

Lag (2018:1709) om ändring i lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10
Omfattning
upph. 6, 7 §§, rubr. närmast före 7 §;ändr. 1, 2, 4, 11, 12 §§;rubr. närmast före 2, 11, 12 §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1709
Rubrik
Lag (2018:1709) om ändring i lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation