lagen.nu

Lag (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2014-05-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:648
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-12-15

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om när beslut i ett regeringsärende får fattas av ett statsråd i enlighet med 7 kap. 3 § andra stycket regeringsformen.

2 § I 3 § anges i vilka frågor beslut får fattas enligt denna lag. Ett sådant beslut får fattas endast om ärendet är brådskande och beslutsformen inte är olämplig med hänsyn till det som ärendet avser eller av andra skäl.

3 § Beslut enligt denna lag får fattas i frågor om

  • 1. Försvarsmaktens krigsorganisering och mobilisering,
  • 2. totalförsvarspliktigas inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten,
  • 3. utbildning i utlandet enligt lagen (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete,
  • 4. svenska örlogsbesök i utlandet och flygningar till utlandet med svenska militära luftfartyg,
  • 5. tillträde till svenskt territorium för utländska statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon samt uppehåll på svenskt territorium för utländska statsfartyg, och
  • 6. övningar av en främmande stats militära styrka på svenskt territorium samt undantag från vapenlagen (1996:67) enligt 11 kap. 3 § vapenlagen. Lag (2016:648).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:648

Ändringar och övergångsbestämmelser

2014:341

Tryckt format (PDF)

Departement
Försvarsdepartementet
Förarbeten
Prop. 2013/14:179, bet. 2013/14:KU38, rskr. 2013/14:241
Ikraft
2014-09-01
SFS-nummer
2014:341

Lag (2016:648) om ändring i lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:122, bet. 2015/16:FöU14, rskr. 2015/16:247
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:648
Rubrik
Lag (2016:648) om ändring i lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation