lagen.nu

Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
2014-05-15
Ändring införd
t.o.m SFS 2017:660
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser om penningtvätt.

I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns bestämmelser om åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet är skyldig att vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lag (2017:660).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:660

2 § Med brott i 3 och 4 §§ avses

 • 1. gärning som utgör brott enligt svensk lag, eller
 • 2. gärning som utgör brott enligt utländsk lag och som motsvarar brott enligt svensk lag.

Ansvar

3 § För penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, den som

 • 1. överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen, eller
 • 2. tillhandahåller, förvärvar eller upprättar en handling som kan ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen, deltar i transaktioner som utförs för skens skull, uppträder som bulvan eller vidtar annan sådan åtgärd.

Straffet är fängelse i högst två år.

Rättsfall (2)

NJA 2017 s. 1053: Skadeståndsskyldighet vid penningtvättsbrott
RH 2017:29: Åtal för grovt penningtvättsbrott avseende bl.a. en större mängd kontanter har...

Lagrumshänvisningar hit (4)

4 § För penningtvättsbrott döms även den som, utan att åtgärden har ett sådant syfte som anges i 3 §, otillbörligen främjar möjligheterna för någon att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Rättsfall (1)

RH 2017:29: Åtal för grovt penningtvättsbrott avseende bl.a. en större mängd kontanter har...

Lagrumshänvisningar hit (4)

5 § Är brott som avses i 3 eller 4 § grovt, döms för grovt penningtvättsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen avsett betydande värden, om de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

6 § Är brott som avses i 3 eller 4 § ringa, döms för penningtvättsförseelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

För penningtvättsförseelse döms även den som i fall som avses i 3 eller 4 § inte insåg men hade skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

7 § Den som, i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i sådant syfte som anges i 3 §, döms för näringspenningtvätt till fängelse i högst två år.

Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Är brottet ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Till samma straff döms den som i annat fall än som anges i första stycket medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i sådant syfte som anges i 3 §.

8 § För försök, förberedelse eller stämpling till penningtvättsbrott, grovt penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt som inte är ringa, döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Förverkande

9 § Om det inte är uppenbart oskäligt, ska följande egendom förklaras förverkad:

 • 1. pengar eller annan egendom som varit föremål för brott enligt 3, 4, 5 eller 6 § eller, med undantag för näringspenningtvätt, 8 § eller värdet av sådan egendom,
 • 2. utbyte av brott enligt denna lag, och
 • 3. vad någon tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett brott enligt denna lag eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag.

Att egendom som varit föremål för brott enligt 7 § eller enligt 8 § som avser näringspenningtvätt kan tas i förvar framgår av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

Lagrumshänvisningar hit (1)

10 § Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det finns andra särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling. I stället för sådan egendom får dess värde förklaras förverkat.

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § Förverkande av egendom eller dess värde enligt 9 och 10 §§ får ske hos

 • 1. gärningsmannen eller någon annan som medverkat till brottet,
 • 2. den i vars ställe gärningsmannen eller någon annan medverkande var,
 • 3. den som genom brottet beretts vinning eller näringsidkare som avses i 36 kap. 4 § brottsbalken,
 • 4. den som efter brottet förvärvat egendomen
  • a) genom bodelning eller på grund av arv eller testamente eller genom gåva, eller
  • b) på annat sätt och då haft vetskap om eller skälig anledning att anta att egendomen hade samband med brottet.

Tillhörde egendomen vid brottet inte någon av dem som anges i första stycket 1–3, får den inte förklaras förverkad. Förverkande enligt 9 § första stycket 1 får dock ske hos gärningsmannen eller någon annan som medverkat till brottet, även om egendomen vid brottet tillhörde någon annan.

Egendom som enligt 36 kap. 1 c § brottsbalken ska anses som utbyte får förklaras förverkad, om den egendom som den förverkade egendomen trätt i stället för vid brottet tillhörde någon av dem som anges i första stycket 1–3.

Penningbeslag

12 § Egendom i form av pengar, fordran eller annan rättighet som skäligen kan antas vara föremål för brott enligt denna lag, eller ett motsvarande värde, får tas i beslag (penningbeslag).

Penningbeslag får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.

13 § Undersökningsledaren eller åklagaren beslutar om penningbeslag. Penningbeslag får avse endast sådan egendom som finns tillgänglig.

Avser penningbeslaget en fordran eller annan rättighet, ska gäldenären eller annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till någon annan än Polismyndigheten.

För penningbeslag gäller i övrigt bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken. Lag (2014:628).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:628

Ändringar och övergångsbestämmelser

2014:307

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet
Förarbeten
Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:307

Lag (2014:628) om ändring i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:628
Rubrik
Lag (2014:628) om ändring i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Lag (2017:660) om ändring i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2017-08-01
SFS-nummer
2017:660
Rubrik
Lag (2017:660) om ändring i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation