lagen.nu

Förordning (2014:19) om formulär vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2014-01-16
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Det formulär för utövande av ångerrätten som avses i 2 kap. 2 § första stycket 9 lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ska tillhandahållas av Konsumentverket. Detsamma gäller det formulär som näringsidkaren har möjlighet att använda för att ge information om ångerrätten enligt 2 kap. 2 § första stycket 9–11 samma lag.

Formulären ska ha den utformning som framgår av bilaga I A och B till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, med beaktande av det svenska genomförandet av direktivet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2014:19

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
EUTL304/2011 s64
Ikraft
2014-06-13
SFS-nummer
2014:19
CELEX-nr
32011L0083
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation