lagen.nu

Lag (2014:1475) om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2014-12-11
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Ersättning för kostnader för sjuklön enligt 17 eller 17 d § lagen (1991:1047) om sjuklön ska tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2014:1475

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1475
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation