lagen.nu

Förordning (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2014-09-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:117
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-03-15

Uppgifter

1 § Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

I myndigheten ingår Statens historiska museum, Livrustkammaren, Kungl. myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum och Skoklosters slott.

Myndigheten förvaltar Stiftelsen Hallwylska museet. Förordning (2017:1261).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:1007, 2017:1261

2 § Statens historiska museers verksamhetsområde är Sveriges historia, byggd främst på de samlingar som myndigheten förvaltar. Förordning (2017:1261).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1261

3 § Samlingsområdet för Statens historiska museum omfattar främst arkeologiskt material samt kyrklig konsthistoria.

Samlingsområdet för Livrustkammaren omfattar föremål från den forna arsenalen, de kungliga livrust-, kläd- och skattkamrarna och hovstallet samt jämförliga föremålsgrupper av främst personhistorisk karaktär.

Samlingsområdet för Kungl. myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum omfattar mynt och andra betalningsmedel samt medaljer och andra föremål med numismatisk eller finanshistorisk anknytning.

De samlingar som hör till Skoklosters slott omfattar företrädesvis konst, konsthantverk, vapen, möbler och annan inredning samt boksamlingar med anknytning till slottsbyggnaden och dess användning. Förordning (2017:1261).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1261

4 § Myndigheten ska bedriva arkeologisk uppdragsverksamhet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Myndigheten ska särskilt

  • 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,
  • 2. förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet beslutar att tillföra myndigheten,
  • 3. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt bedriva utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,
  • 4. stödja regionala och lokala museer inom sitt verksamhetsområde,
  • 5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde, och
  • 6. bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2017:1261).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1261

6 § Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs.

7 § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs.

Lagrumshänvisningar hit (1)

8 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1–7 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Samverkan

9 § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.

Ledning

10 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

11 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem ledamöter.

Anställningar och uppdrag

12 § Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

15 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 5 § 3 och 4 får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Statens historiska museum, Livrustkammaren, Kungl. myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum, Skoklosters slott och Hallwylska museet ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2018:117).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:1007, 2018:117

16 § För verksamhet som anges i 4 och 8 §§ ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

17 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2014:1079

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1079

Förordning (2015:1007) om ändring i förordningen (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85
Omfattning
ändr. 1, 15 §§
Ikraft
2016-02-01
SFS-nummer
2015:1007
Rubrik
Förordning (2015:1007) om ändring i förordningen (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer

Förordning (2017:1261) om ändring i förordningen (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 5 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1261
Rubrik
Förordning (2017:1261) om ändring i förordningen (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer

Förordning (2018:117) om ändring i förordningen (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2018-04-15
SFS-nummer
2018:117
Rubrik
Förordning (2018:117) om ändring i förordningen (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation