lagen.nu

Förordning (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2013-01-17
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd till taltidningar och om vem som kan få mottagarutrustning och särskilt abonnemang som möjliggör mottagning av taltidningar via internet.

Stöd enligt förordningen ska ges i enlighet med kommissionens beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2012/21/EU).

2 § Denna förordning gäller inte för sådana radiotidningar, kassettidningar och radiosända talsyntestidningar (RATS-tidningar) som avses i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar.

3 § I denna förordning avses med

dagstidning: detsamma som i presstödsförordningen (1990:524),

målgrupp: personer med sådana funktionsnedsättningar som innebär att de inte kan ta del av en vanlig dagstidning, och

taltidning: en upptagning av en dagstidning som kan avlyssnas och som är avsedd för personer som tillhör målgruppen.

Ändamålet med stödet

4 § Ändamålet med stödet är att så många personer i målgruppen som möjligt ska få tillgång till dagstidningar.

Förutsättningar för stöd

5 § Om det finns medel, lämnas statligt stöd enligt denna förordning för utgivning av taltidningar.

6 § Tidningsföretag som marknadsför, säljer och administrerar abonnemang på taltidningar får ansöka om stöd enligt denna förordning.

En förutsättning för stöd är att tidningsföretaget ställer en förlaga till den taltidning ansökan avser till Myndigheten för tillgängliga mediers förfogande och att företaget säljer abonnemang på taltidningen endast till personer som tillhör målgruppen eller till sådana organisationer, institutioner eller vårdinrättningar som betjänar målgruppen.

7 § Stöd för utgivning av taltidning får lämnas om tidningen innehåller

  • 1. endast en version av en dagstidning,
  • 2. en version av en dagstidning som innehållsmässigt anpassats med hänsyn till en eller flera funktionsnedsättningar, eller
  • 3. en version som avses i 1 eller 2 i kombination med en sammanställning av material ur ytterligare en eller flera dagstidningar som också finns som taltidningar.

Om lokala dagstidningar eller lokala editioner av dagstidningar ingår i en sådan sammanställning som avses i första stycket, får stöd lämnas endast om den geografiska spridningen av taltidningar därmed kan förbättras eller antalet abonnenter kan förväntas öka.

Lagrumshänvisningar hit (2)

8 § Stöd får inte lämnas för utgivning av taltidningar som innehåller något annat än

Ärendenas handläggning

9 § Taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier prövar frågor om stöd för utgivning av taltidningar enligt denna förordning.

10 § Ett beslut om stöd får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet.

Stödets storlek

11 § Taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier bestämmer storleken på stödet. Faktorer som särskilt ska beaktas när stödets storlek bestäms är taltidningens utgivningsfrekvens, antalet prenumeranter och kostnader för marknadsföring av taltidningen.

Stödet får inte överstiga tidningsföretagets kostnader för taltidningen.

Redovisning

12 § Tidningsföretag som fått stöd enligt denna förordning ska på begäran av taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier ge in en redovisning av intäkter och kostnader för utgivningen av taltidningen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Återbetalning och återkrav

13 § Ett tidningsföretag som tagit emot stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldigt om

  • 1. tidningsföretaget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  • 2. stödet av något annat skäl än vad som avses i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och tidningsföretaget borde ha insett detta,
  • 3. villkor i beslutet om stöd inte har följts, eller
  • 4. tidningsföretaget inte lämnar sådan redovisning som avses i 12 §.

Lagrumshänvisningar hit (1)

14 § Taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om någon av de grunder som anges i 13 § 1–4 föreligger.

Lagrumshänvisningar hit (1)

15 § Om ett tidningsföretag är återbetalningsskyldigt enligt 13 §, ska taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet.

Lagrumshänvisningar hit (2)

16 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 15 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

17 § Om det finns särskilda skäl, får taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 15 § eller ett krav på ränta enligt 16 §.

Rapportering

18 § Myndigheten för tillgängliga medier ska varje år till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) rapportera vilket stöd som enligt denna förordning har lämnats till tidningsföretagen under året.

Mottagarutrustning och särskilt abonnemang

19 § Den som abonnerar på en taltidning får disponera särskild mottagarutrustning om hon eller han har behov av sådan utrustning. Om det finns särskilda skäl får den som abonnerar på en taltidning även disponera ett abonnemang som möjliggör mottagning av taltidningar via internet.

Taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier prövar frågor om särskild mottagarutrustning och abonnemang och tillhandahåller nödvändig mottagarutrustning och abonnemang som möjliggör mottagning av taltidningar via internet.

Utrustningen och abonnemanget ska disponeras kostnadsfritt.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Bemyndigande

20 § Myndigheten för tillgängliga medier får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Överklagande

21 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 och 19 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:1079).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1079

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:9

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2013-03-01
SFS-nummer
2013:9

Förordning (2018:1079) om ändring i förordningen (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1079
Rubrik
Förordning (2018:1079) om ändring i förordningen (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation