lagen.nu

Förordning (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2013-10-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1038
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009.

Behörig nationell myndighet

2 § Regeringen är behörig nationell myndighet enligt artikel 8.1 i förordning (EU) nr 347/2013.

Delegation till Energimarknadsinspektionen

3 § Energimarknadsinspektionen ska fullgöra den behöriga myndighetens uppgifter när det gäller sådana kategorier av energiinfrastruktur som anges i bilaga II punkterna 1 och 2 till förordning (EU) nr 347/2013. Regeringen ska dock ha kvar ansvaret för att fastställa tidsfrister.

Energimarknadsinspektionen ska fortlöpande hålla regeringen underrättad om pågående förfaranden enligt artikel 10 i förordning (EU) nr 347/2013.

Samarbetsschema

4 § Ett sådant övergripande beslut som anges i artikel 2.2 i förordning (EU) nr 347/2013 ska utfärdas i enlighet med det samarbetsschema som avses i artikel 8.3 i förordningen.

Handbok

5 § Energimarknadsinspektionen ska utarbeta och offentliggöra en handbok i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EU) nr 347/2013.

Dialog om föransökningsförfarandet

6 § När Energimarknadsinspektionen fullgör den behöriga myndighetens uppgifter ska inspektionen, så snart det finns en sådan projektansvarig som anges i artikel 2.6 i förordning (EU) nr 347/2013, inleda en dialog med den projektansvarige och med länsstyrelser som berörs av projektet om hur föransökningsförfarandet enligt artikel 10 i förordningen ska genomföras. Förordning (2015:366).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:366

Underrättelse till Naturvårdsverket

7 § I 22 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) finns bestämmelser om att statliga myndigheter som får kännedom om en verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land ska underrätta Naturvårdsverket om detta. Förordning (2017:1038).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:1038, 2015:366

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:752

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Förarbeten
EUTL115/2013 s39
Ikraft
2013-11-16
SFS-nummer
2013:752
CELEX-nr
32013R0347

Förordning (2015:366) om ändring i förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nya 6, 7 §§, rubr. närmast före 6, 7 §§
Ikraft
2015-08-01
SFS-nummer
2015:366
Rubrik
Förordning (2015:366) om ändring i förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

Förordning (2017:1038) om ändring i förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1038
Rubrik
Förordning (2017:1038) om ändring i förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation