lagen.nu

Förordning (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-08-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:882
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-04-15

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden. Förordning (2015:882).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:882

2 § Det som i denna förordning sägs om ett landsting gäller även en kommun som inte ingår i ett landsting.

3 § Ersättning lämnas med högst ett belopp som motsvarar de faktiska kostnader som har uppkommit för ett landsting eller för Försäkringskassan.

Ersättning till landsting

4 § Försäkringskassan ska ersätta ett landsting för kostnader som avser hälso- och sjukvård, tandvård, sjukresor, sjuktransporter och inköp av varor som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. om

Första stycket gäller inte kostnader som ett landsting ansvarar för enligt lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet. Förordning (2015:882).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:882

5 § Ersättning för hälso- och sjukvård som har tillhandahållits av ett landsting lämnas med ett belopp som motsvarar det riksavtal för hälso- och sjukvård som gällde vid tidpunkten för vården.

6 § Ersättning för hälso- och sjukvård som har tillhandahållits av privatpraktiserande läkare eller fysioterapeuter som är anslutna till det ersättningssystem som landstinget finansierar lämnas med ett belopp som motsvarar det riksavtal för hälso- och sjukvård som gällde vid tidpunkten för vården. Förordning (2013:1156).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1156

7 § Ersättning för tandvård lämnas enligt tandvårdslagen (1985:125) och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

8 § Ersättning för en sjukresa eller annan sjuktransport lämnas med ett belopp som motsvarar den faktiska kostnad som landstinget haft för resan. Detsamma gäller inköp av varor som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

9 § Ersättning lämnas under förutsättning att landstinget inte tar ut högre avgifter

  • 1. av patienter som får hälso- och sjukvård, tandvård, sjukresor, sjuktransporter och varor som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. än den avgift som tas ut av patienter som är bosatta inom landstingets område, och
  • 2. lämnar Försäkringskassan ett specificerat underlag för debitering utomlands om kostnaden avser en person som är bosatt i Sverige men en behörig institution i ett annat land ska svara för kostnaden.

10 § Ersättning som ett landsting är berättigat till för inköp som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. får med landstingets medgivande betalas ut till den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Samråd

11 § Försäkringskassan ska samråda med ett landsting inför beslut om

Betalning av ersättningar till landsting

12 § Ersättning som ett landsting är berättigat till ska betalas senast inom 30 dagar från den dag då Försäkringskassan fått en specificerad faktura från landstinget.

Betalning av ersättningar till Försäkringskassan

13 § Ersättning som ett landsting enligt 3 § lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet ska betala till Försäkringskassan, ska betalas senast 30 dagar från den dag då landstinget från Försäkringskassan fått en specificerad faktura över vad som har betalats ut till följd av vården.

Ytterligare föreskrifter

14 § Försäkringskassan får, efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:711

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
EUTL149/1971 s2, EUTL166/2004 s1, EUTL284/2009 s1
Ikraft
2013-10-01
CELEX-nr
31971R1408, 32004E0883, 32009R0987
SFS-nummer
2013:711
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.
  • 2. Förordningen tillämpas inte för ersättningar som avser kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.

Förordning (2013:1156) om ändring i förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:1156
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
  • 2. Vid tillämpning av denna förordning ska sjukgymnast jämställas med fysioterapeut.
Rubrik
Förordning (2013:1156) om ändring i förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Förordning (2015:882) om ändring i förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 4 §§
Ikraft
2016-02-01
SFS-nummer
2015:882
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.
  • 2. Bestämmelsen i 4 § första stycket 4 tillämpas första gången på kostnader som har uppkommit efter den 31 januari 2016.
Rubrik
Förordning (2015:882) om ändring i förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation