lagen.nu

Förordning (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2013-02-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1089
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Uppgifter

1 § Statens centrum för arkitektur och design ska stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen och för samhällsutvecklingen. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

Myndigheten ska vara en nationell mötesplats för aktörer inom sitt område. Myndigheten ska driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk och debatterande verksamhet för att stärka arkitekturens, formens och designens ställning i samhället.

Myndigheten ska verka för att de mål som riksdagen har fastställt för arkitektur, formgivning och design uppnås. Myndigheten ska också följa upp politikens genomslag på området och vid behov föreslå åtgärder för att stärka måluppfyllelsen. Förordning (2015:1006).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:1006

2 § Myndigheten ska särskilt

  • 1. samverka på nationell, regional och lokal nivå med andra berörda myndigheter, museer och enskilda aktörer, däribland det civila samhällets organisationer,
  • 2. bidra till kunskapen om en hållbar samhällsutveckling,
  • 3. följa utvecklingen av arkitektur, form och design och verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och
  • 4. förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2014:184).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:184

3 § Myndigheten ska vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten och hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten.

Samlingsområdet omfattar de föremål som har samband med myndighetens uppgifter inom arkitekturområdet.

Lagrumshänvisningar hit (2)

4 § Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2017:1089).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1089

4 a § Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:184).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:184

4 b § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:184).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:184

5 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1–3 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Samverkan med Moderna museet

6 § Myndigheten ska samarbeta med Moderna museet om gemensamma funktioner.

Ledning

7 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Insynsråd

8 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex ledamöter.

Myndighetschef

9 § Överintendenten är myndighetschef.

Avgifter

10 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 §, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Myndigheten ska besluta om avgifternas storlek, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), och ska disponera intäkterna i verksamheten.

Statens centrum för arkitektur och design ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalena. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2015:1006).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:1006

11 § För verksamhet som anges i 5 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Myndigheten ska besluta om avgifternas storlek, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), och ska disponera intäkterna i verksamheten.

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Bestämmelsen om ärendeförteckning i 29 § myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:71

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2013-05-01
SFS-nummer
2013:71

Förordning (2014:184) om ändring i förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §;nya 4 a, 4 b §§
Ikraft
2014-05-15
SFS-nummer
2014:184
Rubrik
Förordning (2014:184) om ändring i förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design

Förordning (2015:1006) om ändring i förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85
Omfattning
ändr. 1, 10 §§
Ikraft
2016-02-01
SFS-nummer
2015:1006
Rubrik
Förordning (2015:1006) om ändring i förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design

Förordning (2017:1089) om ändring i förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1089
Rubrik
Förordning (2017:1089) om ändring i förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation