lagen.nu

Förordning (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2013-08-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1080
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

1 § I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition.

2 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012.

3 § Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om exporttillstånd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012.

Om tillstånd beviljas ska en kopia av tillståndsbeslutet sändas till Polismyndigheten. Förordning (2014:1302).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1302

4 § Avgift får tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt denna förordning.

För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) varvid avgiftsklass 3 tillämpas. Inspektionen för strategiska produkter får disponera intäkterna i verksamheten. Förordning (2018:8).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:8

5 § Ansökan om tillstånd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 ska ges in till Inspektionen för strategiska produkter.

Utöver vad som anges i artikel 7.3 och i förekommande fall 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 ska en ansökan om exporttillstånd innehålla uppgift om

  • 1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, hemvist eller säte,
  • 2. varubeskrivning, märkning, varukod, mängd och värde,
  • 3. mottagare, slutanvändare och i förekommande fall köpare,
  • 4. importland och i förekommande fall de tredjeländer som är transitländer,
  • 5. anledningen till exporten,
  • 6. exportförfarande,
  • 7. begärd giltighetstid för tillståndet, avsedd tidpunkt för exporten och i förekommande fall kontraktsdatum, och
  • 8. vilket slags tillstånd ansökan avser.

Om sökanden är en juridisk person ska ansökan dessutom innehålla uppgift om namn, personnummer och hemvist för de fysiska personer som har ett bestämmande inflytande över den juridiska personen.

Vid ansökan som gäller temporär export enligt artikel 9.2 c Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 ska sökanden styrka sitt lagliga innehav av skjutvapnet.

Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

6 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1080).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1080

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:707

Tryckt format (PDF)

Departement
Utrikesdepartementet
Förarbeten
EUTL94/2012 s1
Ikraft
2013-09-30
SFS-nummer
2013:707
CELEX-nr
32012R0258

Förordning (2014:1302) om ändring i förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1302
Rubrik
Förordning (2014:1302) om ändring i förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

Förordning (2018:8) om ändring i förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:8
Rubrik
Förordning (2018:8) om ändring i förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

Förordning (2018:1080) om ändring i förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1080
Rubrik
Förordning (2018:1080) om ändring i förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation