lagen.nu

Förordning (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-02-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1157
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-12-02

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om

  • 1. försöksverksamhet med ökad undervisningstid för nyanlända elever i grundskolan i syfte att stärka elevernas kunskapsutveckling i svenska språket, och
  • 2. statsbidrag för kostnader för sådan ökad undervisningstid.

Förordningen gäller för utbildning från och med höstterminen 2013 till och med höstterminen 2018. Förordning (2017:1157).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2014:36, 2016:1261, 2017:1157

2 § Med nyanländ elev avses i denna förordning en elev som har anlänt till Sverige en kort tid innan han eller hon påbörjat sin utbildning i grundskolan. En elev anses nyanländ under de fyra första terminerna. Förordning (2014:36).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:36

Förutsättningar för deltagande i försöksverksamheten och för statsbidrag

3 § Varje huvudman som har nyanlända elever i sin grundskola får ansöka om att delta i försöksverksamheten. Förordning (2014:36).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:36

4 § En huvudman som deltar i försöksverksamheten ska för nyanlända elever anordna minst 105 timmars undervisning i ämnena svenska eller svenska som andraspråk per läsår utöver den undervisning som huvudmannen anordnar enligt beslut som avses i 9 kap. 4 § skolförordningen (2011:185). Förordning (2015:738).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:36, 2015:738

5 § Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel till en huvudman som deltar i försöksverksamheten.

Beslut om deltagande i försöksverksamhet och om statsbidrag

6 § Statens skolverk beslutar om deltagande i försöksverksamheten och om statsbidrag.

Om antalet sökande överstiger vad tillgängliga medel räcker till beslutar Skolverket om urval.

7 § Statsbidrag betalas ut med ett belopp om lägst 3 000 kronor och högst 7 000 kronor per termin och nyanländ elev som deltar i undervisning enligt 4 §.

Bidrag för höstterminen lämnas för varje nyanländ elev som går i huvudmannens grundskola den 15 september och som deltar i undervisning enligt 4 §. Bidrag för vårterminen lämnas för varje nyanländ elev som går i huvudmannens grundskola den 15 februari och som deltar i undervisning enligt 4 §. Förordning (2014:104).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:104

Uppföljning och utvärdering

8 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts och utvärdera försöksverksamheten.

9 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som Statens skolverk begär.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Återkrav av statsbidrag

10 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

  • 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  • 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  • 3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 9 §, eller
  • 4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

Skolverket får efterge återkrav helt eller delvis, om det finns särskilda skäl för det.

11 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Statens skolverk får helt eller delvis efterge ett krav på ränta, om det finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande

12 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagandeförbud

13 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:69

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:69

Förordning (2014:36) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft
2014-04-01
SFS-nummer
2014:36
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014 och tillämpas på utbildning från och med höstterminen 2014.

Rubrik
Förordning (2014:36) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

Förordning (2014:104) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2014-04-01
SFS-nummer
2014:104
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014 och tillämpas på utbildning från och med höstterminen 2014.

Rubrik
Förordning (2014:104) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

Förordning (2015:738) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:738
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
  • 2. Bestämmelserna i 4 § i den nya lydelsen tillämpas dock även på statsbidrag för tid från och med den 1 januari 2015.
Rubrik
Förordning (2015:738) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

Förordning (2016:1261) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2017-01-15
SFS-nummer
2016:1261
Rubrik
Förordning (2016:1261) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

Förordning (2017:1157) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1157
Rubrik
Förordning (2017:1157) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation