lagen.nu

Förordning (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2013-06-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1761
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Termer och uttryck som används i förordningen har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

2 § Finansinspektionen ska en gång varje kvartal underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om alla tillstånd som beviljats enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och om alla tillstånd som återkallats enligt 14 kap. 1 eller 4 § samma lag.

3 § Om Finansinspektionen med stöd av 14 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder beslutar att en styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre får vara det, ska inspektionen snarast underrätta Bolagsverket om beslutet. Detsamma gäller om inspektionen förordnar en ersättare för en styrelseledamot eller verkställande direktören.

4 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder meddela föreskrifter om vilka uppgifter eller handlingar som ska ingå i

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1152

5 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder meddela föreskrifter om

 • 1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,
 • 2. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta om förvaltaren tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 a §,
 • 3. vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 2 § första stycket 4 och 3 § andra stycket och 5 kap. 5 § tredje stycket,
 • 4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt 7 kap. 1–4 §§,
 • 5. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 8 kap. 1 a §,
 • 6. vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 § samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,
 • 7. en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,
 • 8. vilka uppgifter som ska ingå i en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,
 • 9. vilka uppgifter som ska ingå i ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och 12 kap. 8 §,
 • 10. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 10 kap. 3 §,
 • 11. hur informationen enligt 10 kap. 11 § ska presenteras,
 • 12. vilka uppgifter som ska ingå i underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och 7 §§ samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,
 • 13. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i 12 kap. 3 §,
 • 14. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,
 • 15. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §,
 • 16. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,
 • 17. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras enligt 12 kap. 15 §,
 • 18. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen enligt 12 kap. 16 §,
 • 19. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §,
 • 20. vilka upplysningar en AIF-förvaltare ska lämna till Finansinspektionen enligt 13 kap. 6 §,
 • 21. att vissa uppgifter som enligt 13 kap. 6 § första stycket ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån, och
 • 22. på vilket språk handlingar som avses i lagen ska upprättas. Förordning (2018:548).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2014:506, 2017:1152, 2018:548

6 § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 5 § 21, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig. Förordning (2018:548).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2017:1152, 2018:548, 2014:506
(Träder i kraft 2019-09-01 00:00:00)

7 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 8 kap. 25 § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska lämnas. Förordning (2018:1761).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1761

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:587

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet V
Förarbeten
EUTL174/2011 s1
Ikraft
2013-07-22
SFS-nummer
2013:587
CELEX-nr
32011L0061

Förordning (2014:506) om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §;ny 6 §
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:506
Rubrik
Förordning (2014:506) om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Förordning (2017:1152) om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1152
Rubrik
Förordning (2017:1152) om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Förordning (2018:548) om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:548
Rubrik
Förordning (2018:548) om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Förordning (2018:1761) om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Officiell autentisk version

Omfattning
ny 7 §
Ikraft
2019-09-01
SFS-nummer
2018:1761
Rubrik
Förordning (2018:1761) om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation