lagen.nu

Förordning (2013:540) om ansvar för oljeskador till sjöss

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2013-06-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1864
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

Upprättande, förvaltning och fördelning av en begränsningsfond

1 § En ansökan om att upprätta en begränsningsfond enligt 10 kap. 6 § sjölagen (1994:1009) ska ges in skriftligen till domstolen samt innehålla uppgifter om

 • 1. fartygets namn, registerbeteckning, nationalitet och hemort,
 • 2. fartygets dräktighet beräknad enligt 7 kap. 2 § fjärde stycket sjölagen,
 • 3. fartygsägarens namn och adress,
 • 4. namn och adress på den som har meddelat försäkring eller ställt säkerhet för fartygsägarens ansvar, och
 • 5. namn och adress på samtliga kända sakägare.

Sökanden ska till domstolen ge in en kopia av ett sådant certifikat för fartyget som avses i 10 kap. 12 eller 13 § sjölagen samt en handling som visar den uppgift om fartygets dräktighet som avses i första stycket 2. Förordning (2018:1864).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1864

2 § I fråga om en sådan begränsningsfond som upprättas enligt 10 kap. 6 § sjölagen (1994:1009) tillämpas 2–6 §§ förordningen (1985:68) om begränsningsfond.

Om en sådan dom som anges i 4 § den förordningen har meddelats i en främmande stat som har tillträtt den i 10 kap. 1 § första stycket sjölagen angivna 1992 års ansvarighetskonvention, ska även en kopia av beslutet om verkställighet enligt 21 kap. 6 § sjölagen ges in.

Försäkring eller annan säkerhet för svenska fartyg

3 § Frågor om godkännande av en försäkring eller en säkerhet som avses i 10 kap. 12 § första stycket eller 10 a kap. 11 § första stycket sjölagen (1994:1009) prövas av Transportstyrelsen.

Ett certifikat som avses i 10 kap. 12 § tredje stycket eller 10 a kap. 11 § tredje stycket sjölagen utfärdas av Transportstyrelsen.

4 § En ansökan om ett certifikat görs hos Transportstyrelsen. Förordning (2018:1864).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1864

5 § Ansökan om ett certifikat ska innehålla ett intyg av försäkringsgivaren eller den som har ställt annan säkerhet. Av intyget ska det framgå att

 • 1. försäkringen eller säkerheten täcker det ansvar som avses i 10 kap. 12 § första stycket eller 10 a kap. 11 § första stycket sjölagen (1994:1009), och
 • 2. försäkringen eller säkerheten under certifikatets giltighetstid kan upphöra att gälla tidigare än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens eller säkerhetens upphörande kom in till Transportstyrelsen endast om certifikatet har getts in till Transportstyrelsen eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.

Om Transportstyrelsen begär det, ska sökanden lämna in andra handlingar som visar att försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att ställa säkerhet är uppfylld.

6 § Ett certifikat som avses i 10 kap. 12 § tredje stycket sjölagen (1994:1009) ska utfärdas på formulär enligt bilaga 1 till denna förordning. För ett fartyg som ägs av staten ska formulär 1 användas och för ett annat svenskt fartyg formulär 2.

Ett certifikat som avses i 10 a kap. 11 § tredje stycket sjölagen ska utfärdas på formulär enligt bilaga 2 till denna förordning. För ett fartyg som ägs av staten ska formulär 1 användas och för ett annat svenskt fartyg formulär 2.

Transportstyrelsen ska sända certifikatet till fartygets ägare.

Försäkring eller annan säkerhet för utländska fartyg

7 § För ett utländskt fartyg som är registrerat i en konventionsstat och inte ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra stycket eller 10 a kap. 12 § andra stycket sjölagen (1994:1009) vara utfärdat eller bestyrkt av en behörig myndighet i registreringsstaten.

Certifikatet ska vara skrivet på engelska eller franska eller innehålla en översättning till ett av dessa språk.

Certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra stycket sjölagen ska innehålla de uppgifter som anges i formulär 2 i bilaga 1. Certifikat som avses i 10 a kap. 12 § andra stycket sjölagen ska innehålla de uppgifter som anges i formulär 2 i bilaga 2.

8 § För ett utländskt fartyg som inte är registrerat i en konventionsstat och inte ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra stycket eller 10 a kap. 12 § andra stycket sjölagen (1994:1009) utfärdas av Transportstyrelsen.

Ansökan om ett certifikat görs hos Transportstyrelsen senast trettio dagar innan fartyget kan förväntas komma till en svensk hamn eller till en annan tilläggsplats som är belägen inom svenskt sjöterritorium.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla uppgift om

 • 1. fartygets namn, registerbeteckning, IMO-identifikationsnummer, nationalitet och hemort,
 • 2. fartygsägarens namn och den adress där denne bedriver sin huvudsakliga verksamhet,

3. försäkringens eller säkerhetens art och giltighetstid, samt

 • 4. försäkringsgivarens namn och den adress där denne bedriver sin huvudsakliga verksamhet samt den adress där försäkringen har utfärdats eller säkerheten ställts; det som sägs om en försäkringsgivare gäller också den som har ställt annan säkerhet.

Lagrumshänvisningar hit (3)

9 § Ansökan om ett certifikat som avses i 8 § ska innehålla ett intyg av försäkringsgivaren eller den som har ställt annan säkerhet. Av intyget ska det framgå att

 • 1. försäkringen eller säkerheten täcker det ansvar som avses i 10 kap. 13 § första stycket eller 10 a kap. 12 § första stycket sjölagen (1994:1009), och
 • 2. försäkringen eller säkerheten under certifikatets giltighetstid kan upphöra att gälla tidigare än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens eller säkerhetens upphörande kom in till Transportstyrelsen endast om certifikatet har getts in till Transportstyrelsen eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.

Om Transportstyrelsen begär det, ska sökanden lämna in andra handlingar som visar att försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att ställa säkerhet är uppfylld.

10 § Om Transportstyrelsen finner att försäkringen eller säkerheten för ett fartyg som avses i 8 § är betryggande, ska ett certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra stycket sjölagen (1994:1009) utfärdas på formulär 2 i bilaga 1 till denna förordning och ett certifikat som avses i 10 a kap. 12 § andra stycket sjölagen utfärdas på formulär 2 i bilaga 2 till denna förordning.

Transportstyrelsen ska sända certifikatet till fartygets ägare. Förordning (2018:1864).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1864

11 § Ett certifikat som har utfärdats i en annan konventionsstat för ett fartyg som avses i 8 § ska jämställas med ett certifikat som har utfärdats av Transportstyrelsen enligt 10 §.

12 § För ett fartyg som ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra stycket eller 10 a kap. 12 § andra stycket sjölagen (1994:1009) vara utfärdat av en behörig myndighet i den staten.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Övriga bestämmelser

13 § Transportstyrelsen ska i samarbete med Tullverket och Kustbevakningen kontrollera att den skyldighet att ha försäkring eller ställa säkerhet som föreskrivs i 10 kap. eller 10 a kap. sjölagen (1994:1009) fullgörs. Det ska också kontrolleras att certifikat medförs ombord på fartyg enligt 10 kap. 12 eller 13 § respektive 10 a kap. 11 eller 12 § i den lagen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

14 § Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 3–12 §§ i denna förordning och om avgifter för prövningen av ansökningar om certifikat.

Transportstyrelsen får efter samråd med Tullverket och Kustbevakningen meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 13 § i denna förordning.

Bilaga 1

FORMULÄR 1

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för skada orsakad av förorening genom olja

Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage
Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel VII i 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.
Issued in accordance with the provisions of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.
Fartygets namn Boktäver eller siffror som identifierar fartyget Hemort Ägarens namn och adress
Name of ship Distinctive number or letters Port of registry Name and address of owner
Härmed intygas att ovan angivna fartyg ägs av den svenska staten och att staten täcker dess ansvarighet inom de gränser som anges i artikel V första stycket i 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.
This is to certify that the above-named ship is owned by the State of Sweden and that the ship's liability is covered within the limits prescribed by Article V, paragraph 1, of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Detta certifikat gäller till

This certificate is valid until

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Transportstyrelsen

Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish Transport Agency

I den
At (ort) (place) on (datum) (date)
(den utfärdande tjänstemannens namnteckning och titel) (signature and title of issuing official)
FORMULÄR 2

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för skada orsakad av förorening genom olja

Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel VII i 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja. Issued in accordance with the provisions of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.
Fartygets namn Boktäver eller siffror som identifierar fartyget Hemort Ägarens namn och adress
Name of ship Distinctive number or letters Port of registry Name and address of owner
Härmed intygas att för ovan angivna fartyg gäller en försäkring eller en annan ekonomisk säkerhet som uppfyller föreskrifterna i artikel VII i 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja. This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Säkerhetens art Type of Security

Säkerhetens giltighetstid Duration of Security Namn och adress för försäkringsgivaren och/eller den (de) person(er)som har ställt annan ekonomisk säkerhet Name and Address of the insurer(s) and/or guarantor(s)

Namn Name

Adress Address

Detta certifikat gäller till This certificate is valid until Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Transportstyrelsen Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish Transport Agency
I den
At (ort) (place) on (datum) (date)
(den utfärdande tjänstemannens namnteckning och titel) (signature and title of issuing official)

Bilaga 2

FORMULÄR 1 Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för skada orsakad av förorening genom bunkerolja Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for bunker oil pollution damage Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel 7 i 2001 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja. Issued in accordance with the provisions of article 7 of the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001.
Fartygets namn Boktäver eller siffror som identifierar fartyget IMOidentifikationsnummer Hemort Ägarens namn och adress
Name of ship Distinctive number or letters IMO ship identification number Port of registry Name and address of owner
Härmed intygas att ovan angivna fartyg ägs av den svenska staten och att staten täcker dess ansvarighet inom de gränser som anges i artikel 7 första stycket i 2001 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja. This is to certify that the above-named ship is owned by the State of Sweden and that the ship's liability is covered within the limits prescribed by Article 7, paragraph 1, of the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001. Detta certifikat gäller till This certificate is valid until Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Transportstyrelsen Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish Transport Agency I den At (ort) on (datum) (place) (date)
(den utfärdande tjänstemannens namnteckning och titel) (signature and title of issuing official)
FORMULÄR 2
Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för skada orsakad av förorening genom bunkerolja Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for bunker oil pollution damage Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel 7 i 2001 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja. Issued in accordance with the provisions of article 7 of the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001.
Fartygets namn Boktäver eller siffror som identifierar fartyget IMOidentifikationsnummer Hemort Ägarens namn och adress
Name of ship Distinctive number or letters IMO ship identification number Port of registry Name and address of owner
Härmed intygas att för ovan angivna fartyg gäller en försäkring eller en annan ekonomisk säkerhet som uppfyller föreskrifterna i artikel 7 i 2001 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja. This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of article 7 of the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001.

Säkerhetens art Type of Security

Säkerhetens giltighetstid Duration of Security Namn och adress för försäkringsgivaren och/eller den (de) person(er) som har ställt annan ekonomisk säkerhet Name and Address of the insurer(s) and/or guarantor(s)

Namn Name

Adress Address

Detta certifikat gäller till This certificate is valid until

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Transportstyrelsen

Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish Transport Agency I den At (ort) on (datum) (place) (date)
(den utfärdande tjänstemannens namnteckning och titel) (signature and title of issuing official)

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:540

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L3
Ikraft
2013-09-03
SFS-nummer
2013:540

Förordning (2018:1864) om ändring i förordningen (2013:540) om ansvar för oljeskador till sjöss

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 1, 4, 10 §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1864
Rubrik
Förordning (2018:1864) om ändring i förordningen (2013:540) om ansvar för oljeskador till sjöss
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation