lagen.nu

Lag (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-06-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:693
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-09

1 § I denna lag finns bestämmelser om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet.

Det som i denna lag sägs om ett landsting gäller även en kommun som inte ingår i ett landsting.

2 § Ett landsting har, om inget annat sägs i denna lag, kostnadsansvar för ersättningar som har bestämts enligt

Första stycket gäller endast ersättningar som har betalats ut till en patient som vid tiden för den vård ersättningen avser

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:693

3 § Ett landsting ska ersätta Försäkringskassan för sådana utbetalda ersättningar som avses i 2 §.

4 § En kommun som ingår i ett landsting har kostnadsansvar för ersättning som avses i 2 § om ersättningen avser hjälpmedel som kommunen skulle haft kostnadsansvar för om dessa tillhandahållits i Sverige.

En kommun ska ersätta ett landsting vad landstinget enligt 3 § har betalat ut för sådana hjälpmedel som kommunen enligt första stycket har kostnadsansvar för.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:514

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269, EUTL166/2004 s1
Ikraft
2013-10-01
CELEX-nr
32004R0883
SFS-nummer
2013:514
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.
  • 2. Lagen ska inte tillämpas för ersättningar som avser vårdkostnader som har uppkommit före lagens ikraftträdande.

Lag (2018:693) om ändring i lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:693
Rubrik
Lag (2018:693) om ändring i lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation