lagen.nu

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2013-05-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:852
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag kompletterar

Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör ekologisk produktion,

Kontrollmyndigheter och kontrollorgan

2 § Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk, de andra statliga förvaltningsmyndigheter som regeringen bestämmer och kommunerna utövar kontroll av att

 • 1. de EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna följs, och
 • 2. denna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, och de beslut som har meddelats med stöd av lagen följs.

Regeringen får meddela föreskrifter om fördelningen mellan kommunerna och de statliga förvaltningsmyndigheterna av kontrolluppgifter enligt första stycket.

En kommuns uppgifter ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

3 § Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina respektive ansvarsområden besluta att överlämna uppgiften att utöva sådan kontroll som avses i 2 § första stycket till ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 och som är en juridisk person.

I fråga om åtgärder vid bristande efterlevnad eller vid misstanke om bristande efterlevnad av regelverket får ett sådant överlämnande endast innefatta en rätt att

Kontrollmyndigheternas övriga skyldigheter

4 § De myndigheter som avses i 2 § (kontrollmyndigheterna) ska genom rådgivning, information och andra åtgärder underlätta för enskilda att följa

 • 1. de EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna, och
 • 2. denna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och de beslut som har meddelats med stöd av lagen.

5 § Kontrollmyndigheterna ska verka för att åtgärder vidtas mot överträdelser av

 • 1. de EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna, och
 • 2. denna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och de beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Har upphävts genom lag (2018:581).

Förvaltningslagens tillämpning

7 § Vid kontroll som utförs av ett kontrollorgan som avses i 3 § första stycket tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

10 § om partsinsyn,

– 16–18 §§ om jäv,

23 § om utredningsansvaret,

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

25 § om kommunikation,

27 § om dokumentation av uppgifter,

31 § om dokumentation av beslut,

32 § om motivering av beslut,

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och

36 § om rättelse av skrivfel och liknande. Lag (2018:852).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:852

Rätt till upplysningar och tillträde

8 § Europeiska kommissionen och ett kontrollorgan har samma rätt som en kontrollmyndighet har enligt de EU-förordningar som anges i 1 § att, i den utsträckning som behövs för kontrollen, på begäran få

 • 1. upplysningar,
 • 2. del av handlingar,
 • 3. tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till den verksamhet som kontrollen avser, och
 • 4. på sådana områden och i sådana utrymmen som avses i 3, göra undersökningar och ta prover.

Skyldighet att lämna hjälp

9 § Den som är föremål för kontroll ska lämna den hjälp som behövs för att kontrollen ska kunna genomföras.

Förelägganden och förbud

10 § Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av dess kontrolluppdrag får Livsmedelsverket förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Ett sådant föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Livsmedelsverket anser nödvändiga för att bristen ska kunna avhjälpas.

Lagrumshänvisningar hit (2)

11 § Utöver vad som följer av de EU-förordningar som anges i 1 § eller vad som särskilt anges i 10 § får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att EU-förordningarna, de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna, denna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av lagen ska följas.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Vite

12 § En kontrollmyndighet får besluta att förena ett föreläggande eller ett förbud enligt någon av de EU-förordningar som anges i 1 § eller ett föreläggande eller ett förbud enligt 11 § med vite.

Kontrollmyndigheten får dock inte förelägga någon vid vite att medverka i en utredning av en gärning som kan leda till straff eller sanktionsavgift för honom eller henne.

Omhändertagande av varor

13 § Utöver vad som följer av de EU-förordningar som anges i 1 § får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt någon av EU-förordningarna eller enligt 11 § om föreläggandet eller förbudet inte följs.

Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av kontrollmyndigheten ändra benämningen på eller sammansättningen av varan eller vidta någon annan åtgärd så att varan överensstämmer med EU-förordningarna och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag.

Kontrollmyndigheten ska låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om någon åtgärd enligt andra stycket inte vidtas. Rättelse

14 § Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt de EU-förordningar som anges i 1 §, de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna, denna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av lagen, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad.

Hjälp av Polismyndigheten

15 § Polismyndigheten ska på begäran av en kontrollmyndighet lämna den hjälp som behövs för kontrollen eller för att verkställa ett beslut enligt

 • 1. de EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna, eller
 • 2. denna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och de beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 • 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver användas, eller
 • 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:712).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:712

Avgifter

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för 1. kontroll som avses i 2 §, och

 • 2. prövning av ärenden enligt de EU-förordningar som anges i 1 §, denna lag eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Regeringen meddelar föreskrifter om de avgifter som tas ut av statliga förvaltningsmyndigheter.

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att ta ut avgifter för sådan kontroll och prövning som avses i 16 § första stycket samt föreskrifter om grunderna för beräkning av avgifternas storlek.

18 § Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun att ta ut avgifter för sådan kontroll och prövning som avses i 16 § första stycket.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Sanktionsavgifter

19 § En sanktionsavgift ska tas ut av den som i strid med artikel 28.1 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 inte anmält sin verksamhet.

Hel eller delvis befrielse från sanktionsavgift ska beslutas om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid denna bedömning ska det särskilt beaktas

 • 1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte kunnat göra det som ålegat honom eller henne och inte heller kunnat uppdra åt någon annan att göra det,
 • 2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken förutsåg eller borde ha förutsett eller inte kunnat påverka, eller
 • 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika överträdelsen.

Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.

20 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sådana sanktionsavgifter som ska tas ut enligt 19 §.

Av sådana föreskrifter ska det framgå hur sanktionsavgiften ska beräknas, så att avgiftens storlek kan fastställas med direkt ledning av den angivna beräkningsgrunden. Avgiften ska vara lägst 1 000 kronor och högst 50 000 kronor.

21 § Någon sanktionsavgift får inte beslutas för en gärning som omfattas av ett vitesföreläggande.

22 § Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om sanktionsavgift.

Innan en sanktionsavgift tas ut ska den som avgiften gäller ges tillfälle att yttra sig.

23 § En sanktionsavgift får tas ut endast om den som avgiften gäller har fått tillfälle att yttra sig inom två år från det att den gärning som ligger till grund för avgiften har upphört.

Lagrumshänvisningar hit (1)

24 § Ett beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken när det har vunnit laga kraft.

Lagrumshänvisningar hit (1)

25 § En sanktionsavgift faller bort om beslutet om avgiften inte har verkställts inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Bemyndiganden

26 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 • 1. undantag från de EU-förordningar som anges i 1 §,
 • 2. särskilda ekologiska produktionsregler,
 • 3. hur sådan kontroll som avses i 2 § första stycket ska bedrivas, och
 • 4. skyldighet för en kommun eller ett kontrollorgan att lämna uppgifter till en kontrollmyndighet.

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer. Lag (2017:270).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:270

Överklagande m.m.

27 § En myndighet får bestämma att ett beslut av myndigheten enligt de EU-förordningar som anges i 1 § eller denna lag ska gälla omedelbart även om det överklagas. Det gäller dock inte ett beslut om sanktionsavgift.

Lagrumshänvisningar hit (1)

28 § Beslut av ett kontrollorgan enligt de EU-förordningar som anges i 1 § och denna lag får överklagas till länsstyrelsen i det län där kontrollorganet har sitt säte.

29 § Beslut av en kommun enligt de EU-förordningar som anges i 1 § och denna lag får överklagas till länsstyrelsen.

30 § Beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt de EU-förordningar som anges i 1 § och denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:363

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
Prop. 2012/13:55, bet. 2012/13:MJU14, rskr. 2012/13:210, EUTL189/2007 s1, EUTL165/2004 s1, EUTL250/2008 s1
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:363
CELEX-nr
32007R0834, 32004R0882, 32008R0889

Lag (2014:712) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 15 § rubr. närmast före 15 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:712
Rubrik
Lag (2014:712) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Lag (2017:270) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:80, bet. 2016/17:MJU18, rskr. 2016/17:198
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2017-05-01
SFS-nummer
2017:270
Rubrik
Lag (2017:270) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Lag (2017:767) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
2017:767
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:767) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Lag (2018:581) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:581
Rubrik
Lag (2018:581) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Lag (2018:852) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:852
Rubrik
Lag (2018:852) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation