lagen.nu

Förordning (2013:284) om bevakning ombord på svenskt fartyg

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2013-05-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1287
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Innehåll

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg.

Tillståndsmyndighet

2 § Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet enligt lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg.

Prövningen av en ansökan ska göras efter det att Polismyndigheten har hörts. Förordning (2014:1287).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1287

Ansökan

3 § En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig.

Redaren ska tillsammans med ansökan ge in de handlingar och uppgifter som behövs för att visa att bevakningsverksamheten kommer att uppfylla de krav som ställs enligt lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

4 § Tillståndsmyndigheten får begära in de ytterligare handlingar och uppgifter som behövs för att pröva en ansökan om tillstånd.

Beslut om tillstånd

5 § Ett beslut om tillstånd till bevakning ombord på svenskt fartyg ska minst innehålla

  • 1. redarens namn, adress, personnummer eller organisationsnummer,
  • 2. uppgift om det fartyg tillståndet avser,
  • 3. uppgift om tillståndets giltighetstid och geografiska giltighet,
  • 4. de villkor som gäller för tillståndet, och
  • 5. en upplysning om under vilka förutsättningar tillståndet kan återkallas.

6 § Tillstånd får bara beviljas för sådana geografiska områden som tillståndsmyndigheten, med ledning av kända förhållanden, bedömer utgöra områden där det kan antas finnas en risk för att fartyget kan utsättas för angrepp av utomstående personer.

Tillståndet får även avse sådana angränsande geografiska områden där beväpnad säkerhetspersonal kan tas ombord och sättas i land.

Tillsyn

7 § Det följer av 7 § lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg att tillståndsmyndigheten utövar tillsyn över att lagen, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och de beslut som har meddelats med stöd av lagen följs.

Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna ska lämna den information som tillståndsmyndigheten behöver för att utöva tillsynen. Förordning (2014:1287).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1287

Bemyndiganden

8 § Tillståndsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om bevakning som omfattas av lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg samt om tillstånd för och tillsyn över bevakningen. Innan sådana föreskrifter meddelas ska tillståndsmyndigheten höra Polismyndigheten. Förordning (2014:1287).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1287

9 § Tillståndsmyndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om tillstånd och för tillsyn.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:284

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:284

Förordning (2014:1287) om ändring i förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt fartyg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 7, 8 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1287
Rubrik
Förordning (2014:1287) om ändring i förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt fartyg
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation