lagen.nu

Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AI
Utfärdad
2013-03-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:70
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-01

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om kommuners ansvar att erbjuda samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Lag (2017:596).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:596

1 a § Lagen gäller för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte 65 år, är folkbokförda i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd enligt

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:596

2 § Lagen gäller även för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte 65 år, är folkbokförda i en kommun och har beviljats

Ändringar/Förarbeten (5)

2 a § Lagen gäller inte för nyanlända invandrare som går i gymnasieskola eller är medborgare i ett land som är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz. Lag (2017:596).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:596

3 § Varje kommun ska erbjuda samhällsorientering till de nyanlända invandrare som är folkbokförda i kommunen och som omfattas av denna lag.

4 § Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter det att den nyanlände har folkbokförts i kommunen. Kommunens skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun.

5 § Kommunen ska aktivt verka för att nå de nyanlända i kommunen som har rätt till samhällsorientering och motivera dem att delta i samhällsorienteringen.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om samhällsorienteringens innehåll och omfattning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:156

Tryckt format (PDF)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AI
Förarbeten
Prop. 2012/13:63, bet. 2012/13:AU7, rskr. 2012/13:177
Ikraft
2013-05-01
SFS-nummer
2013:156
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013 och tillämpas på nyanlända invandrare som folkbokförs första gången i en kommun efter utgången av april 2013.

Lag (2014:199) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:81, bet. 2013/14:SfU11, rskr. 2013/14:192
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2014-05-01
SFS-nummer
2014:199
Rubrik
Lag (2014:199) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Lag (2014:793) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:793
Rubrik
Lag (2014:793) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända

Lag (2014:954) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:104, bet. 2013/14:AU9, rskr. 2013/14:368
Ikraft
2014-08-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2014:954
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014 och tillämpas på nyanlända som folkbokförs för första gången i en kommun efter utgången av juli 2014.

Rubrik
Lag (2014:954) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Lag (2017:596) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2 §§;nya 1 a, 2 a §§
SFS-nummer
2017:596
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en nyanländ invandrare som har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, så länge den planen gäller.
Rubrik
Lag (2017:596) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Lag (2018:70) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:70
Rubrik
Lag (2018:70) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation