lagen.nu

Förordning (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2013-03-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1603
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-27
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-01-01 genom SFS 2018:1603

Syfte och tillämpningsområde

1 § Statligt stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas för åtgärder som syftar till att främja ett innovativt byggande för att öka utbudet av bostäder för unga.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Förutsättningar för stöd

2 § Stöd får ges för en åtgärd som innebär

 • 1. utveckling av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, eller
 • 2. användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process.

Stöd får endast lämnas till den som bedöms ha förutsättningar att kunna genomföra åtgärden och sprida information och erfarenhet om den.

3 § Stöd får inte ges för en åtgärd som

 • 1. stödmottagaren är skyldig att genomföra enligt lag eller annan författning, eller
 • 2. utförs av någon som är försatt i konkurs eller är på obestånd.

4 § Stöd får ges för en åtgärd som stödmottagaren avser att slutföra senast den 1 augusti 2017.

5 § Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Boverket. Förordning (2016:615).

Stödets storlek

6 § Stödet får uppgå till högst 75 procent av den beräknade kostnaden för åtgärden.

Stödet får dock inte överstiga

 • 1. 300 000 kronor per stödmottagare för sådan åtgärd som avses i 2 § 1, och
 • 2. 1 600 000 kronor per stödmottagare för sådan åtgärd som avses i 2 § 2.

Prövningen av ett stödärende

7 § Frågor om stöd prövas av Boverket.

8 § En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast den 1 augusti 2015.

9 § Vid prövningen av ansökningar får Boverket prioritera och bevilja de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 1 §.

10 § Om Boverket anser att stöd ska ges, ska verket bestämma stödets storlek.

11 § Ett beslut om stöd ska förenas med villkor

 • 1. om när den stödberättigande åtgärden ska vara slutförd,
 • 2. om vid vilken tidpunkt stödmottagaren ska lämna en sådan slutrapport som avses i 13 §, och
 • 3. som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stöd

12 § Första utbetalningen av stödet görs med högst 75 procent av det beslutade stödet till stödmottagaren i samband med att beslut om stöd har fattats av Boverket.

Resterande utbetalning görs efter det att slutrapport enligt 13 § har kommit in till Boverket.

Uppföljning och utvärdering

13 § När en stödberättigande åtgärd har slutförts ska stödmottagaren i en slutrapport till Boverket redovisa hur arbetet har bedrivits och vilka resultat som uppnåtts.

Lagrumshänvisningar hit (3)

14 § Boverket ska följa upp och utvärdera de stödberättigande åtgärderna och senast den 31 december 2017 redovisa detta i en rapport till regeringen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

15 § Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som behövs för en sådan uppföljning och utvärdering som avses i 14 §.

16 § Har upphävts genom förordning (2016:615).

Återbetalning och återkrav

17 § Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om

 • 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
 • 2. stödet av något annat skäl har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 • 3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det syfte som anges i 1 §,
 • 4. mottagaren inte har lämnat en sådan slutrapport som avses i 13 §, eller
 • 5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

Lagrumshänvisningar hit (1)

18 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl för det, får Boverket efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

19 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

20 § Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:145

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSN
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
Förarbeten
EUTL379/2006 s5
Ikraft
2013-06-01
CELEX-nr
32006R1998
SFS-nummer
2013:145

Förordning (2016:615) om ändring i förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 16 §;ändr. 5 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:615
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2016:615) om ändring i förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Förordning (2018:1603) om upphävande av förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1603
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
 • 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beslutats enligt förordningen.
Rubrik
Förordning (2018:1603) om upphävande av förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation