lagen.nu

Förordning (2013:1102) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2013-12-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:616
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-12-16
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-01-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2018-01-01 genom SFS 2017:1258

Syfte och tillämpningsområde

1 § Statligt stöd enligt denna förordning får lämnas till utvecklingsprojekt som på ett varaktigt sätt bidrar till jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. Stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

Med jämställda offentliga miljöer avses i denna förordning miljöer vars utformning inte är begränsad till det ena könets intressen och behov.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Förutsättningar för stöd

2 § Stöd får ges till den som avser att genomföra ett utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter som innebär

 • 1. fysiska åtgärder, eller
 • 2. strategiska eller metodutvecklande åtgärder.

Stöd får endast lämnas till den som bedöms ha förutsättningar att kunna genomföra åtgärden och sprida information och erfarenhet om den.

3 § Stöd får inte ges för en åtgärd som

 • 1. den sökande är skyldig att genomföra enligt lag eller annan författning, eller
 • 2. utförs av någon som är försatt i konkurs eller är på obestånd.

4 § Stöd får ges för en åtgärd som stödmottagaren avser att slutföra senast den 1 november 2016.

5 § Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Boverket. Förordning (2016:616).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:616

Stödets storlek

6 § Stödet får uppgå till högst 75 procent av den beräknade kostnaden för åtgärden.

Stödet får dock inte överstiga

Prövningen av ett stödärende

7 § Frågor om stöd prövas av Boverket.

Boverket ska ge berörd länsstyrelse tillfälle att yttra sig över en ansökan.

8 § En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast den 31 mars 2016.

9 § Vid prövningen av ansökningar får Boverket prioritera de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 1 §. Boverket ska särskilt uppmärksamma flickors och pojkars intressen och behov.

10 § Om Boverket anser att stöd ska ges, ska verket bestämma stödets storlek.

11 § Ett beslut om stöd ska förenas med villkor

 • 1. om när den stödberättigande åtgärden ska vara slutförd, och
 • 2. som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stödet

12 § Den första utbetalningen av stödet görs med högst 75 procent av det beslutade stödet till stödmottagaren i samband med att beslut om stöd har fattats av Boverket.

Den slutliga utbetalningen görs efter det att redovisning enligt 13 § har kommit in till och godkänts av Boverket.

Redovisning och uppföljning

13 § När en stödberättigande åtgärd har slutförts ska stödmottagaren i en slutrapport till Boverket redovisa hur arbetet har bedrivits och vilka resultat som har uppnåtts. En sådan slutrapport ska ha kommit in till Boverket senast den 1 november 2016 eller vid den tidigare tidpunkt som verket bestämmer.

Lagrumshänvisningar hit (2)

14 § Boverket ska följa upp de åtgärder som det har beviljats stöd för och senast den 30 juni 2017 redovisa detta i en rapport till regeringen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

15 § Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som behövs för en sådan uppföljning som avses i 14 §.

16 § Har upphävts genom förordning (2016:616).

Återbetalning och återkrav

17 § Stödmottagaren är återbetalningsskyldig, om

 • 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
 • 2. stödet av något annat skäl har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 • 3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det syfte som anges i 1 §,
 • 4. mottagaren inte har lämnat en sådan slutrapport som avses i 13 §, eller
 • 5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

Lagrumshänvisningar hit (1)

18 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl för det, får Boverket efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

19 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

20 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än verkets beslut att inte slutligt utbetala stöd enligt 12 § andra stycket får dock inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:1102

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RS N
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-01-01
Förarbeten
EUTL379/2006 s5
Ikraft
2014-02-01
CELEX-nr
32006R1998
SFS-nummer
2013:1102

Förordning (2016:616) om ändring i förordningen (2013:1102) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 16 §;ändr. 5 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:616
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2016:616) om ändring i förordningen (2013:1102) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Förordning (2017:1258) om upphävande av förordningen (2013:1102) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2017:1258
Rubrik
Förordning (2017:1258) om upphävande av förordningen (2013:1102) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation