lagen.nu

Förordning (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2013-12-05
Ändring införd
t.o.m. 2017:1177
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

Behöriga myndigheter

1 § De uppgifter som en behörig myndighet eller en medlemsstat har enligt de EU-förordningar som anges i 1 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion ska utföras av

 • 1. Livsmedelsverket i fråga om livsmedel,
 • 2. Statens jordbruksverk i fråga om
  • a) produktion och hantering av jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel, och
  • b) produktion av insatsvaror för användning i ekologisk jordbruks- och vattenbruksproduktion, och
 • 3. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll i fråga om att

Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska inom sina respektive ansvarsområden enligt första stycket utöva tillsyn över att kontrollorganen uppfyller kraven för delegeringen.

De behöriga myndigheterna ska i den utsträckning som det behövs samråda om tillämpningen av denna förordning. Förordning (2014:1072).

Kontroll

2 § I lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion finns bestämmelser om att kontrolluppgifter får överlämnas till kontrollorgan.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna ska utöva sådan kontroll som avses i 2 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion i fråga om livsmedel i enlighet med den ansvarsfördelning som gäller enligt 25 och 25 a §§ livsmedelsförordningen (2006:813).

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Jordbruksverket ska utöva sådan kontroll som avses i 2 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion i fråga om produktion och hantering av jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel om inte något annat anges i andra stycket.

Länsstyrelserna ska utöva sådan kontroll som avses i 2 § lagen om kontroll av ekologisk produktion i fråga om foderföretag i primärproduktionen av foder.

5 § Konsumentverket ska utöva sådan kontroll som avses i 2 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion i fråga om marknadsföring.

6 § Har upphävts genom förordning (2017:1177).

Avgifter

7 § Livsmedelsverket och Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att ta ut avgifter för

 • 1. sådan kontroll som myndigheten har överlämnat till kontrollorganet enligt 3 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, och
 • 2. prövning av ärenden enligt de EU-förordningar som anges i 1 § lagen om kontroll av ekologisk produktion, lagen om kontroll av ekologisk produktion eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket får meddela föreskrifter om grunderna för beräkningen av storleken av avgifter som avses i första stycket.

8 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för prövning av ansökan om godkännande av kontrollorgan enligt rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91.

9 § I förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter finns bestämmelser om avgifter som ska betalas för statliga myndigheters och kommunernas kostnader för kontroll och prövning av ärenden.

I förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om avgifter som ska betalas för statliga myndigheters och kommunernas kostnader för kontroll av ekologiskt foder.

Sanktionsavgifter

10 § Den sanktionsavgift som ska tas ut enligt 19 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion ska betalas

 • 1. med 1 000 kronor om aktören har en årsomsättning som är högst 20 000 kronor, och
 • 2. med fem procent av årsomsättningen, dock högst 50 000 kronor, om aktören har en årsomsättning som är större än 20 000 kronor.

Årsomsättningen ska avse den totala omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Årsomsättningen får uppskattas om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättning annars saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga.

11 § Livsmedelsverket och Jordbruksverket prövar frågor om sanktionsavgift inom sina ansvarsområden enligt 1 §.

Lagrumshänvisningar hit (1)

12 § Ett beslut om sanktionsavgift ska innehålla en upplysning om att avgiften ska betalas till Kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.

13 § Den myndighet som beslutat om sanktionsavgift enligt 11 § ska efter delgivning av beslutet omgående sända en kopia av beslutet och av beviset om delgivning till Kammarkollegiet. Motsvarande gäller om myndigheten upphävt eller ändrat beslutet efter omprövning.

Om ett beslut överklagas ska myndigheten genast underrätta Kammarkollegiet om detta.

14 § Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § i förordningen.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

15 § Om ett beslut om sanktionsavgift efter överklagande upphävs, ändras eller fastställs genom en dom som har fått laga kraft, ska domstolen snarast sända en kopia av domen till Kammarkollegiet och ange vilket datum domen fick laga kraft.

Domstolen ska på motsvarande sätt snarast underrätta Kammarkollegiet om den beslutar att ett överklagat beslut om sanktionsavgift tills vidare inte får verkställas, eller om ett sådant beslut om verkställighetsförbud upphävs.

Uppgiftsskyldighet

16 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska lämna de uppgifter till Livsmedelsverket och Jordbruksverket som behövs för att de ska kunna utföra sin tillsyn över kontrollorganen enligt 1 §.

Skyldighet att offentliggöra uppgifter

16 a § Ett kontrollorgan ska på en webbplats offentliggöra

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:271

Bemyndiganden

17 § Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina ansvarsområden enligt 1 § meddela föreskrifter

 • 1. om undantag från de EU-förordningar som anges i 1 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion,
 • 2. om särskilda ekologiska produktionsregler,
 • 3. om hur sådan kontroll som avses i 2 § första stycket lagen om kontroll av ekologisk produktion ska bedrivas,
 • 4. om skyldighet för en kommun eller ett kontrollorgan att lämna uppgifter till en kontrollmyndighet, och
 • 5. för verkställigheten av lagen om kontroll av ekologisk produktion, de EU-förordningar som anges i 1 § i den lagen samt denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:1059

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
EUTL189/2007 s1, EUTL334/2008 s25
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:1059
CELEX-nr
32007R0834, 32008R1235

Förordning (2014:1072) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2014-10-15
SFS-nummer
2014:1072
Rubrik
Förordning (2014:1072) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion

Förordning (2017:271) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft
2017-06-01
SFS-nummer
2017:271
Rubrik
Förordning (2017:271) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion

Förordning (2017:1177) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 6 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1177
Rubrik
Förordning (2017:1177) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation