lagen.nu

Förordning (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2012-12-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1078
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § I denna förordning finns bestämmelser om utformning av frivilliga certifieringssystem för installatörer av

  • 1. små pannor och ugnar som drivs med biomassa,
  • 2. solcells- eller solvärmesystem, eller
  • 3. system för ytnära jordvärme eller värmepumpar. Förordning (2015:529).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:393, 2015:529

2 § En certifiering enligt denna förordning ska göras av någon som är ackrediterad för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, i den ursprungliga lydelsen, samt enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Ackrediteringen ska omfatta alla de system som anges i 1 §. Förordning (2015:529).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:393, 2015:529

2 a § En certifiering enligt denna förordning ska vara tidsbegränsad. Förordning (2015:529).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:529

2 b § För att bli certifierad ska installatören ha genomgått en utbildning med teoretiska och praktiska moment. Utbildningen ska ha godkänts av Statens energimyndighet. Förordning (2015:529).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:529

3 § Boverket får meddela föreskrifter om de krav som ska vara uppfyllda för certifiering enligt denna förordning. Innan Boverket meddelar sådana föreskrifter ska verket ge Statens energimyndighet tillfälle att yttra sig. Förordning (2015:529).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:529, 2014:393

4 § Boverket ska se till att det finns en förteckning över personer som har certifierats enligt denna förordning. Förteckningen ska innehålla information om vem som har gjort certifieringen och enligt vilka bestämmelser certifieringen har gjorts. Förordning (2015:529).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:529, 2014:393

5 § En person med en certifiering eller motsvarande kvalifikation som utfärdats i ett annat land i Europeiska unionen eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska på begäran tas med i den förteckning som avses i 4 §, om certifieringen eller den motsvarande kvalifikationen har gjorts inom ett system som tagits fram i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2015:529).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:529, 2014:393

6 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 5 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1078).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1078, 2014:393

Ändringar och övergångsbestämmelser

2012:970

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft
2013-01-15
SFS-nummer
2012:970

Förordning (2014:393) om ändring i förordningen (2012:970) om certifiering av vissa installatörer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 2009/28/EG
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§;nya 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:393
Rubrik
Förordning (2014:393) om ändring i förordningen (2012:970) om certifiering av vissa installatörer

Förordning (2015:529) om ändring i förordningen (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§;nya 2 a, 2 b §§
Ikraft
2015-08-15
SFS-nummer
2015:529
Rubrik
Förordning (2015:529) om ändring i förordningen (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

Förordning (2018:1078) om ändring i förordningen (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1078
Rubrik
Förordning (2018:1078) om ändring i förordningen (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation