lagen.nu

Lag (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2012-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:765
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Uppgifter m.m.

1 § Bestämmelser om Valprövningsnämndens uppgifter finns i regeringsformen, riksdagsordningen, folkomröstningslagen (1979:369), kommunallagen (2017:725), sametingslagen (1992:1433) och vallagen (2005:837).

Nämnden är en myndighet under riksdagen. Lag (2017:765).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:765

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

Sammansättning

3 § Enligt 3 kap. 12 § regeringsformen består nämnden av en ordförande och sex övriga ledamöter.

Ledningens ansvar

4 § Nämnden ansvarar för verksamheten, om inte annat följer av bestämmelser i lag.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att resultatet redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att nämnden hushållar väl med statens medel.

Arbetsordning

5 § Nämnden ska besluta om en arbetsordning och i den meddela de närmare föreskrifter som behövs om

 • 1. nämndens organisation,
 • 2. arbetsfördelning,
 • 3. delegering av beslutanderätt,
 • 4. handläggning av ärenden samt
 • 5. formerna i övrigt för verksamheten.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Delegering

6 § Nämnden får i arbetsordningen eller genom särskilda beslut lämna över rätten att fatta beslut eller vidta åtgärder (delegering) i enlighet med vad som anges i andra–fjärde stycket.

Delegering till ordföranden, ersättaren för ordföranden, föredraganden, sekreteraren eller någon hos en myndighet som utför kansligöromål för nämnden får avse

 • 1. att vidta åtgärder och fatta beslut för att bereda ett ärende och
 • 2. att avgöra andra ärenden än de som avses i 1 och 5 §§, om ärendena är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

Delegering till ordföranden eller ersättaren för ordföranden får avse att besluta om avskrivning av ärenden efter återkallelse.

Delegering till den som nämnden bestämmer hos Riksdagsförvaltningen eller hos någon annan myndighet som utför kansligöromål för nämnden får ske när det gäller att ta emot och registrera allmänna handlingar samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller frågor som uppkommer med anledning av överklaganden av nämndens beslut i sådana frågor.

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

8 § Nämnden får anlita experter eller annan särskild hjälp som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter.

9 § Bestämmelser om när nämnden är beslutför finns i 15 kap. 11 § vallagen (2005:837).

I fråga om omröstning i nämnden gäller bestämmelserna i 16 kap. rättegångsbalken i tillämpliga delar.

10 § Nämnden får i arbetsordningen föreskriva att ärenden får avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.

11 § För varje skriftligt beslut i ett ärende ska det finnas en handling som visar

 • 1. dagen för beslutet,
 • 2. beslutets innehåll,
 • 3. vem som har fattat beslutet,
 • 4. vem som har varit föredragande och
 • 5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

12 § Om nämnden fattar ett beslut som innebär att medel på ett anslag tas i anspråk, ska nämnden genast underrätta den myndighet som anvisats anslaget om beslutet.

Årlig verksamhetsredogörelse

13 § Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska nämnden också redovisa verksamhetens kostnader. Lag (2016:1097).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1097

Organisation

14 § Nämnden har en sekreterare och särskilda föredragande som utses av nämnden.

Ersättningsfrågor

15 § Bestämmelser om arvode till ordföranden och andra ledamöter i nämnden finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

Nämnden beslutar om arvode till sekreteraren och andra som tjänstgör hos nämnden.

16 § För resor som ledamöter, sekreterare och andra som tjänstgör hos nämnden gör i sitt uppdrag ska Riksdagsförvaltningen betala resekostnadsersättning och traktamente enligt de bestämmelser som gäller för arbetstagare hos Riksdagsförvaltningen. I fråga om ersättning till den som även är ledamot av riksdagen finns bestämmelser i lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter. Lag (2016:1114).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1114

17 § Nämnden får besluta om skälig ersättning till den som enligt nämndens beslut kallats för att höras i ett ärende vid nämnden.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Överklagande

18 § Enligt 3 kap. 12 § regeringsformen får nämndens beslut med anledning av överklagande av val inte överklagas.

Bestämmelser om överklagande av beslut som rör utlämnande av handlingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

19 § Nämndens beslut enligt 17 § överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs för överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2012:880

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L6
Förarbeten
Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:880
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013, då lagen (1974:1037) med instruktion för Valprövningsnämnden ska upphöra att gälla.
 • 2. Bestämmelsen i 13 § tillämpas första gången i fråga om verksamhetsåret 2013.

Lag (2016:1097) om ändring i lagen (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:39
Ikraft
2017-01-01
Omfattning
ändr. 13 §
SFS-nummer
2016:1097
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 • 2. Lagen ska tillämpas första gången i fråga om nämndens redogörelse för kalenderåret 2016.
Rubrik
Lag (2016:1097) om ändring i lagen (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden

Lag (2016:1114) om ändring i lagen (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1114
Rubrik
Lag (2016:1114) om ändring i lagen (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden

Lag (2017:765) om ändring i lagen (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:765
Rubrik
Lag (2017:765) om ändring i lagen (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation