lagen.nu

Förordning (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-06-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1073
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

1 § Statens skolinspektion får efter ansökan besluta om tillstånd för sådana enskilda huvudmän för internationella skolor som avses i 2 § att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg, gymnasieexamen och intyg enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan om de villkor som anges i 3 § är uppfyllda.

2 § Ett tillstånd enligt förordningen får avse en huvudman för en internationell skola som

  • 1. har förklarats berättigad till bidrag enligt 24 kap. 6 § skollagen (2010:800), och
  • 2. ger en utbildning som följer ett annat lands läroplan och kursplaner. Förordning (2015:804).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:804

3 § Tillstånd får lämnas om huvudmannen

  • 1. anger vilket eller vilka nationella program som ansökan om att utfärda gymnasieexamen avser,
  • 2. visar vilka delar i utbildningen som är likvärdiga med den kurs eller det gymnasiearbete som ett betyg avser och hur utbildningen uppfyller kraven för gymnasieexamen, och
  • 3. även i övrigt visar att utbildningen utformats så att betygen blir likvärdiga med betyg satta i gymnasieskolan.

Vid bedömning av om huvudmannen uppfyller kraven enligt första stycket 2 och 3 får utökad undervisning i förhållande till den utländska läroplanen och kursplanen beaktas.

Som stöd för bedömningen enligt denna paragraf ska Statens skolinspektion inhämta yttrande från Statens skolverk.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § En huvudman som har fått tillstånd ska

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Statens skolinspektion ska besluta att återkalla tillståndet om

  • 1. förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda, eller
  • 2. huvudmannen inte följer vad som föreskrivs i 4 §.

6 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1073).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1073

Ändringar och övergångsbestämmelser

2012:509

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2012-08-15
SFS-nummer
2012:509
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2012 och tillämpas på utbildning som påbörjas därefter.

Förordning (2015:804) om ändring i förordningen (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:804
Rubrik
Förordning (2015:804) om ändring i förordningen (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor

Förordning (2018:1073) om ändring i förordningen (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1073
Rubrik
Förordning (2018:1073) om ändring i förordningen (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation